(ဆာလံ၊ ၁ဝ၇)၌ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲတည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ ေက်းဇူးေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ ထုိစကားေတာ္သည ဘုရားသခင္၏စကားျဖစ္၍ သက္ေသရွိပါသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္၍ ကတိတည္ေသာဘုရားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္တာ၌ လက္ေတြ႔ ခံစားသိရွိထားေသာသူမ်ား ယေန႔ေလာကတြင္ အေျမာက္အျမားရွိေနၾကပါသည္။ ထုိသက္ေသကုိ မိတ္ေဆြ၏အသက္တာ၌ ခံစားရၿပီးလား၊ မခံစားရေသးပါက ခံစားႏုိင္ဖို႔ရန္ ယေန႔သခင္ေယရႈကဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။

ကရုဏာေတာ္

ကရုဏာေတာ္ဟူသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးျပဳမႈျဖစ္သည္။ မထုိကမတန္ဘဲႏွင့္ ခံစားရရွိေသာအရာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင့္ ထုိက္္တန္စြာခံစားရရွိေသာအရာမွာ ကရုဏာေတာ္မဟုတ္တစ္စံုတစ္ဦးေသာပုဂၢိဳလ္က ထာဝရဘုရား သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္အစဥ္တည္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္အခါ ထုိသက္ေသကုိ ခံစားထားေသာ အျခားသူမ်ားက အတူတကြအာမင္ေခၚ၍ ဝန္ခံၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေက်းဇူးကုိ  ခံစားရမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႔က က်န္းမာေရး၊ အခ်ဳိ႔ကစိတ္ဒုကၡျပႆနာ၊ အခ်ိဳ႔ကစီးပြါးေရး၊ မိသားစုျပႆနာ စသျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးမတူညီၾကပါ။ သို႔ေသာ္ တူညီသည့္က႑မွာ လူသားတုိင္းဝဋ္ေၾကြးကံပိ၍ တမလြန္အေရး စိတ္မေအး ျဖစ္ေနၾက သည့္ ျပႆနာဖိစီးမႈမွ ကယ္မေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကရုဏာေတာ္ေက်းဇူးျပဳမူသည္ လူသားတိုင္းတန္တူညီမ ခံစားႏုိင္ ရန္ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာႏွင့္ ျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

လူတိုင္းအတြက္အခြင့္အေရး

ဘုရားရွင္သည္ မိမိေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းကုိသက္ေသထူႏုိင္ဖုိ႔ရန္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ေတာ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိလူမ်ဳိး ေတာ္ အားျဖင့္ လူသားမ်ားသည္ မိမိေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းသိျမင္ခံစားႏုိင္ဖို႔ရန္ျပင္ဆင္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ဘုရားရွင္ သည္ မိမိေကာင္း ျမတ္ေၾကာငး္ကို အျားသူမ်ားခံစားႏုိင္ဖို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား မိမိ၏စကားေတာ္ ကို နားေထာင္ေစျခင္း အားျဖင့္ သက္ေသထူႏုိင္ဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးေပးထားပါသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားကုိ အဲဂုတၱဳျပည္မွကယ္ႏုတ္၍ ခါနန္ျပည္သုိ႔ေခၚေဆာင္ရာ တြင္ ေတာလမ္း ခရီး မွေခၚ ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ လမ္းခရီး၌ဆင္းရဲဒုကၡႀကံဳေတြ႔ေသာအခါ ထာဝရဘုရားကုိေအာ္ဟစ္၍ သူတို႔အားထုိ ဒုကၡထဲမွ ဘုရားရွင္ကယ္ႏုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအတူ ေလာက၌အသက္ရွင္စဥ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ အရာရာ ၌ေျပလည္မႈရၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ေရႊေငြဥစၥာရွိေသာ္လည္း ထုိအရာမ်ားက ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ျပႆနာအလံုးစံုကုိ မေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္ပါ။ ေလာကႀကီးထဲတြင္ လူ႔အစြမ္းျဖင့္မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာျပႆနာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထုိသို႔ျပႆနာႀကံဳရျခင္းသည္လည္း ဘုရားရွင္ကမ်က္ႏွာ လုိက္၍မဟုတ္ပါ။ ထုိျပႆနာမ်ားျဖင့္ ဘုရားရွင္ကုိေခၚႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္းျဖစ္ သည္။ ျပႆနာမ်ား ထဲမွ ဘုရားရွင္ကုိ ေအာ္ဟစ္၍ ဘုရားရွင္ကျပန္ထူးၿပီး အေျဖေပးသည့္သက္ေသကုိရလွ်င္ ခရစၥမတ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရားသည္ အတိတ္ကာလက အသက္ရွင္ေသာဘုရားျဖစ္ရုံသာမက ယေန႔လည္း အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္သတင္းေကာင္း

ယေန႔ေလာကတြင္ သတင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္။ သတင္းတုိင္းသည္လူတိုင္းအတြကေကာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ “ငါ့ကုိ ယံုၾကည္ ေသာ သူသည္ အျပစ္စီရငျခင္းမခံရ”ဟူေသာကတိေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပတို႔အတြက္ ဘုရားရွင္ျပင္ဆင္ေသာ ခရစၥမတ္သတင္းေကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသတင္းေကာင္းသည္ ဒုကၡျပႆနာထဲမွ ဘုရားရွင္ကိုေအာ္ဟစ၍ ဘုရားရွင္၏ ကယ္မမႈကိုခံစားရကာ ဘုရားရွင္သည္ကတိေတာ္ႏွင့္အညီ သစၥာတည္ေၾကာင္းသိဖုိ႔ရန္ကြၽႏု္ပ္တို႔ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ ဘုရားရွင္၏ျပင္ဆင္ေတာ္မူခ်က္ျဖစ္ သည။ ဆင္းရဲျခင္းရွိသမွ်မွ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုကယ္လႊတ္ဖုိ႔ရန္ ဘိသိက္ခံယူ၍ ၾကြလာေတာ္ မူေသာ အရွင္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါ သည္။ မည္သည့္ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡထဲမွမဆို ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ ကယ္လႊတ္ဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ဒုကၡျပႆနာထဲမွ ကုိယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းဖုိ႔ရန္သာလုိအပ္ပါသည။ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂ဝဝဝ)ခန္႔က ေလာကသို႔ၾကြလာ၍ သက္ေသအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုထူၿပီးသည့္ေနာက္ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားေသာ အရွင္မဟုတ္ပါ။ ယေန႔တိုင္အသက္ရွင္၍ သက္ေသထူဖုိ႔ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။

ဧမာေႏြလအရွင္    

အပ်ဳိကညာဝမ္း၌ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍ လူ႔ေလာက၌ဖြားသန္႔စင္မႈကုိ ိခံယူေတာ္မူေသာထုိအရွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အသက္တာ ထဲ၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူအသက္ရွင္လုိေသာဘုရားရွင္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ သိရွိသလုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားလုိအင္ဆႏၵကိုလည္း သိေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရွင္၏နာမကား ဧမာေႏြလ တည္းဟူေသာ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရား”ဟု အနက္ရပါသည္။ ဘုရားရွင္ကို မည္သူမွ်လွည့္စား၍မရပါ။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘုရားကမ်က္ႏွာ လုိက္၍မဟုတ္ပါ။ ႏွလံုးသား၏ဆႏၵႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈကုိလုိက္၍ အေျဖေပးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏၏၏၊ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ယံုၾကည္သူ မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း စိတ္အား မငယ္ပါႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ႏုိင္ပါမည့္အေၾကာင္း သက္ေသ ေပးပါ ဟု ႏွလံုးသားကဆႏၵႏွင့္ေတာင္းခံပါက ကိုယ္ေတာ္သည္သင့္အား အမွန္ပင္သက္ေသထူမစမည္ျဖစ္ပါသည္။

သက္ေသခံပါ  

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေလာက၌ ဖြားျမင္ျခင္းခံေတာ္မူသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သိုးထိန္းမ်ားထံ လာ ေရာက္၍ သတင္းေကာင္းကုိၾကားေျပာပါသည္ (လု၊၂း၈)။ ထုိအခါ သိုးထိန္းတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္ကာ သူငယ္ေတာ္အား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ ယေန႔ခရစၥမတ္၏ သတင္းေကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ၾကားရ သည့္အခါ ဦးစြာမယံုၾကည္ ပါႏွင့္။ ယံုၾကည္ႏုိင္ဖို႔ရန္ သက္ေသေပးပါမည့္အေၾကာင္း ျမည္းစမ္း၍ေခၚၾကည့္ပါ။ သက္ေသရကိုရ လွ်င္ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ပါ။ သိုးထိန္းမ်ားသည္ သတင္းၾကားေျပာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထုိနည္းတူကြၽႏု္ပ္တို႔လည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းသတင္း ၾကားရသည့္အတုိင္း ျမည္းစမး၍ သက္ေသကုိရၿပီးေနာက္ ကုိယ္ေတာအား ယံုၾကည္လာေသာအခါ ထုိသတင္းေကာင္းကုိ အျခား သူမ်ားပါၾကားသိ ခံစားႏုိင္ရန္ ထပ္ဆင့္ေဝငွသက္ေသခံပါ။ ဤနည္းအား ျဖင့္အျခားသူမ်ားလညး ခရစၥမတ္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိ ခံစားႏုိင္ရန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ေမတၱာျဖင့္သတိေပးေဝငွလုိက္ ရပါသည္။

 

ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း