နိဒါန္း
ခရစ္ယာန္သာသနာၿပဳပုံစံႏွင့္ခရစ္ယာန္သာသနာအေပၚ ခံယူခ်က္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေၿပာင္းလဲလာေသာ ခရစ္ယာန္ဓမ္ၼအေတြးအေပၚ မူတည္ၿပီး အစဥ္ေၿပာင္းလဲလာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အၿပင္ ဤေၿပာင္းလဲမႈထဲတြင္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး အၿမဲဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာမွသာလ်င္ ဤအခ်က္ကို သိရွိႏုိင္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမိုင္းကိုေလ့လာသည့္ အၿပင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ သို႕မွသာလ်င္ အတိတ္မွအမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး မ်က္ေမွာက္အသင္းေတာ္ သာသနာအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သာသနာၿပဳပုံစံကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ေခတ္အတြင္းခရစ္ယာန္သာသနာ (ခသ ၃၇-၁၀၀)
တမန္ေတာ္ေခတ္အတြင္း ခရစ္ယာန္သာသနာကို ေယဘုံယ်အားၿဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿခားလို႔ ရပါသည္။ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာႏွင့္ ေဟလသခရစ္ယာန္သာသနာတို႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာအေၾကာင္းကုိ နားလည္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ ေယရုရွလင္အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို သိရွိဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ ေယရုရွလင္အသင္းေတာ္သည္ ေယရႈ၏တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေဆြမ်ဳိးမ်ား စုေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။ သူတို႕သည္ ေယရႈေနာက္လိုက္မ်ားၿဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ားၿဖစ္သည့္အတြက္ ယုဒဘာသာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို မစႊန္႔လႊတ္ၾကပါ။ ယုဒတရားဇရပ္ (Synagogue) ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ (Temple) တြင္ ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၾကသည္။ ယုဒက်မ္းစာကို(Torah) လည္း အသုံးၿပဳၾကသည္။ ယုဒဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ ေယရႈကို ေမရွိယအၿဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။

ေယရုရွလင္အသင္းသားမ်ား၏ ယုံၾကည္ၿခင္းႏွင့္ က်င့္ၾကံေနထိုင္ပုံမ်ားသည္ အၿခားေသာဂ်ဴးလူမ်ဳိးႏွင့္ ေဟလသလူမ်ဳိးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာင္တတရားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သူတို႕၏ တရားေဟာခ်က္ မ်ား၊ ေနာင္တႏွင့္အတူ ေၿပာင္းလဲလာေသာသူတို႔၏ အသက္တာမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီတတ္ေသာ သူတို႔၏ အသက္တာမ်ားသည္ တပါးသူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္စရာၿဖစ္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း၌ သူတို႔၏ အသင္းသား ဦးေရတိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တည္စက ဦးေရ ၃၀၀၀ (တမန္ ၂း၄၁) အထိ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အသင္းသား ၅၀၀၀ (တမန္ ၄း၄) အထိ တိုးလာခဲ့ပါသည္။

ဤသည္မွာ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာ၏ အၿမင့္ဆုံးေအာင္ၿမင္မႈၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာထက္ ေဟလသခရစ္ယာန္သာသနာက ပို၍အေရးပါလာခဲ့ပါသည္။

ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာ ေမွးမိွန္သြားရၿခင္းမွာ သူတို႔၏ က်ဥ္းေၿမာင္းေသာ ဓမၼအေတြးအေခၚႏွင့္ သာသနာအယူအဆေၾကာင့္ပင္ ၿဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အယူအဆအရ ေယရႈသည္ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္သာ ၿဖစ္သည္။ ယုဒလူမ်ဳိးၿဖစ္မွသာလွ်င္ ကယ္တင္ၿခင္းကို ရရွိမွာၿဖစ္ပါသည္။ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ား ေယရႈေနာက္လိုက္ၿဖစ္ခ်င္လွ်င္ ယုဒလူမ်ဳိးအၿဖစ္ ခံယူၿပီး ယုဒလူမ်ဳိး၏ဓေလ့မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္ ၿဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ သည္ ေယရွဳက ိုယုံၾကည္လက္ခံခ်င္ေသာ တပါးလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား ၿဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ေရာမယဥ္ေက်းမႈေအာက္မွာ ၾကီးလာေသာ ဂ်ဴးခရစ္ယာန္မ်ားပင္လွ်င္ ဤအေတြးအေခၚကို သေဘာမတူ ဘဲ ေယရုရွလင္ အသင္းေတာ္မွ ခြဲထြက္ၿပီး တပါးအမ်ဳိးသားေတြအၾကားမွာ သာသနာကို စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႕၏ ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ဆက္ကပ္ရန္သာ ၿဖစ္ၿပီး ယုဒလူမ်ဳိး၏ဓေလ့မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ မလိုသည့္အတြက္ ေယလသလူမ်ဳိး အေၿမာက္အမ်ား ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလာခဲ့ၾက ပါသည္။ ရွင္ေပါလုလည္း ထိုသေဘာအတိုင္း သာသနာ ဆက္လက္ၿပဳခဲ့ၿပီး ေယလသလူမ်ဳိးမ်ား ထံမွ ေကာင္းေသာ တုံ႔ၿပန္မႈကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ရွင္ေပါလု၏ ဓမၼသေဘာအရ အာၿဗဟံအမ်ဳိးအႏြယ္ၿဖစ္ရန္အတြက္ ေသြးထက္ယံုၾကည္ၿခင္းက အေရးပါသည့္အတြက္ ေဟလသလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အၾကိဳက္ၿဖစ္ခဲ့သည္ ။ေယရွဳ၌ ေနာင္တတရားႏွင့္ ေၿပာင္းလဲရန္သာ လိုအပ္ၿပီး မိမိ၏ရုိးရာယဥ္ေၾကးမႈမ်ားကို ေၿပာင္းရန္မလိုသည့္အတြက္ ေယရွဳကို လက္ခံရန္ လြယ္ကူခဲ့ပါသည္။ ထို႕အၿပင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားအေပၚ အေလးထားမႈ၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူညီမစမႈႏွင့္ လူလူခ်င္း ညီတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈတို႔သည္ သာသနာေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါခဲ့ပါသည္။ အပယ္ခံလူမ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ခိုလႈံရန္ၿဖစ္ခဲ့သည္။

အသင္းေတာ္ဖခင္ၾကီးမ်ားေခတ္အတြင္း ခရစ္ယာန္သာသနာ (ခသ ၁၀၀-၅၀၀)    

ေယဘုယ်အားၿဖင့္ အသင္းေတာ္ ဖခင္ၾကီးမ်ားေခတ္ကို ခသ၁၀၀မွ ၅၀၀အတြင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳျခင္းသည္ အသြင္တမ်ိဳး ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ေခတ္ အတြင္း ခရစ္ယာန္အမ်ားစုသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။သို႕ေသာ္ အသင္းေတာ္ ဖခင္ၾကီးမ်ားေခတ္တြင္ အထက္တန္းလႊာ ခရစ္ယာန္မ်ား သိသိသာသာ မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ ဤေခတ္၏ အေရးပါေသာ ခရစ္ယာန္သာသနာသည္ စာေပျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဓမၼသေဘာကို ထုတ္ေ၀ေရးသားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဓမၼစာေပမ်ား ေၾကာင့္ ပညာတတ္ႏွင့္ အထက္တန္းလႊာမ်ားအၾကား ဧ၀ံေဂလိတရား ပိုမိုေပါက္ၾကားလာျပီး အထက္တန္းလႊာ ခရစ္ယာန္မ်ား မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။

အထက္တန္းလႊာမ်ားအၾကား ဧ၀ံေဂလိတရား ေရာက္ရွိရန္ အသင္းေတာ္ဖခင္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးၾကီးခဲ့ပါသည္။ ဤကာလတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းကိုု မယံုၾကည္သူမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲခဲ့ၾက ပါသည္။ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေခ်ပရင္း အသင္းေတာ္ဖခင္ၾကီးမ်ားသည္ ဂရိဒသနကို အသံုးျပဳျပီး ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္မႈ ဓမၼအေတြးအေခၚကို ေဖၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္မႈကို ဂရိဒသနျဖင့္ ေဖၚျပသည့္အတြက္ ပညာအထက္တန္းလႊာမ်ား ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အာရံုစိုက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္ ဖခင္ၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္မႈ သည္ စာႏွင့္ေပႏွင့္ ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ကမၻာေလာကၾကီးအတြက္ ယခုထိတိုင္ အေရးပါေသာ ယံုၾကည္မႈၾကီးတခု ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေရာမအင္ပါယာအတြင္း လူနည္းစုမဟုတ္ေတာ့ပဲ လူမ်ားစုမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ လာခဲ့ပါသည္။

ခိုင္မာေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဥေရာပသာသနာ (ခသ၅၀၀-၁၂၀၀)

ခသ၅၀၀မတိုင္မီကပင္ ခရစ္ယာန္အင္အား မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် မထင္မွတ္ထားေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလတြင္ ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အနက္ဖြင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း အျပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်မ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤပရမ္းပတာျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို ထိန္းကြပ္ရန္အတြက္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးျပီး ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ယံုၾကည္မႈ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ ေပၚလာရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားရွိလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အသင္းေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ထြက္လာရန္လည္း ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ထို႔အျပင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာက်မ္းစာ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ ထြက္လာေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။

ခရစ္ယာန္၏အုပ္ခ်ဳပ္ပံုႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္လည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အေရး ပါေသာေနရာတခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ေခတ္မွာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိရန္ အေရးၾကီးခဲ့ေသာ္လည္း ဤကာလမွာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ အေရးၾကီး လာခဲ့ပါသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲ ၀င္ျပီး အသင္းေတာ္၏လုပ္ထံုးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရႏုိင္မည္။ကက္သလစ္ျပင္ပ၌ ကယ္တင္ျခင္းမရွိဟု အျမင္မ်ား ထြက္ေပၚ လာခဲ့ပါ သည္။ ဤအေတြးအေခၚသည္ အလယ္ေခတ္ ခရစ္ယာန္သာသနာ အသြင္တမ်ိဳးကို ထြက္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲ ၀င္လာမွသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိသည့္အတိုင္း ဤကာလ အတြင္း ခရစ္ယာန္သာသနာ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ဥေရာပတခြင္လံုး ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ေအာက္ ေရာက္ရွိေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပုတ္ရဟန္းမင္းၾကီးမ်ားသည္ ဥေရာပေဒသမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲကို သြတ္သြင္းခဲ့ပါသည္။ တရားေဟာျခင္းျဖင့္ ေသာ္၎၊ အဓမၼနည္းျဖင့္ေသာ္၎ အားလံုးကို ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အလည္ေခတ္ ခရစ္ယာန္သာသနာသည္ ကက္သလစ္အင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအသြင္သို႔ တျဖည္းျဖည္းကူးေျပာင္းလာခဲ့ ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔သည္ ခြဲ၍မရေလာက္ေအာင္ ဒြန္တြဲလာခဲ့ပါသည္။ အလယ္ေခတ္တြင္ ၀ိညာဥ္ေရးကို ေရွးရွဳ ေသာသာသနာ လုပ္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ကက္သလစ္အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအတြက္ အသံုးေတာ္ခံမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။

ဘာသာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ပိုင္း ခရစ္ယာန္သာသနာ

၁၅ ရာစုမွာ ထြက္လာသည့္ ဘာသာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ ေရာမကက္သလစ္ အတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသမားျဖစ္ေသာ မာတင္လူသာ (Martin Luther)၊ ဇြင္ဂလီ (Zwingli) ႏွင့္ ကယ္လဗင္ (Calvin) တို႔၏ ဓမ္ၼသေဘာအရ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းသာ အေရးပါသည္။ လူတိုင္းဘုရားသခင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ဤဓမၼ အေတြး အေခၚအေပၚ အေျခခံၿပီး ပ႐ုိတက္စတင့္ (Protestant) အသင္းေတာ္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေရာမကက္သလစ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ပ႐ုိတက္စတင့္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ကက္သလစ္ႏွင့္ ပ႐ုိတက္စတင့္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေသာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။  ဥေရာပမွာ နယ္ေျမဆံုး႐ံႈးသြားေသာ ကက္သလစ္မ်ားသည္ ဥေရာပျပင္ပကို ထပ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္။ အဲဒီကာလမွာ ကက္သလစ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ စပိန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီတို႔ ဥေရာပျပင္ပတြင္ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္လာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း (Alexander VI) က သူတို႔ကို ေရာက္ တဲ့ေနရာမွာ ကက္သလစ္ယံုၾကည္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ရမည္ဟု တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ တာ၀န္ေပးသည့္အတိုင္း သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ စပိန္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အင္ပါယာထဲမွာ ကက္သလစ္ဘာသာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေပၚတူဂီတို႔သည္ ထိုတာ၀န္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္ခဲ့ေပ။

စပိန္တို႔သည္ အင္အားေကာင္းၿပီး သူတို႔၏ အင္ပါယာထဲမွာ တျခားဘာသာၾကီးမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ကက္သလစ္ဘာသာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေပၚတူဂီတို႔သည္ အင္အားနဲၿပီး ေရာက္ရွိ တဲ့ေဒသေတြမွာ တျခားဘာသာႀကီးမ်ား ခံေနသည့္အတြက္ ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကို မေက်ပြန္ခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကက္သလစ္ သာသနာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိနည္းမိမိဟန္ျဖင့္ သာသနာျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္ မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။
၁၈ ရာစု အဆံုးပိုင္းေရာက္လာသည့္အခါ ပ႐ုိတက္စတင့္ေတြလည္း ဥေရာပျပင္ပမွာ သာသနာာကို အစျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကာလတြင္လည္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ အျခားေသာ ပ႐ုိတက္စတင့္ႏိုင္ငံမ်ား အင္ပါယာႀကီးထြားလာ ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ အာရွကို အာ႐ံုပိုစိုက္ၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတြမွာ သာသနာျပဳအဖြဲ႔အစည္း အေျမာက္အျမား ထြက္လာသည့္အတြက္ သာသနာအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈကို ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အစပိုင္းမွာ ပ႐ုိတက္စတင့္ဂိုဏ္းဂဏမ်ားဟာ မိမိနည္းမိမိဟန္ျဖင့္ သာသနာျပဳရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မထင္မွတ္သည့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အတူတကြ လက္တြဲလာခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔၏ အေျခခံဓမၼသေဘာအရ ယံုၾကည္ျခင္းသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္က အာရွတခုလံုး ခရစ္ယာန္ျဖစ္ လာေရး ပင္ ျဖစ္သည္။ လူျဖဴေတြရဲ႕ ဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေပးေ၀ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ သာသနာလႈပ္ရွားမႈသည္လည္း ခရစ္ယာန္အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္တူခဲ့ပါသည္။
ကက္သလစ္ေတြလိုပဲ ပ႐ုိတက္စတင့္ေတြလည္း အာရွမွာ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဤကာလမွာ သာသနာျပဳမ်ား ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သာသနာျပဳပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အရာ မေရာက္ ခဲ့ေပ။ သူတို႔၏ သာသနာသည္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားမွာသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ပ႐ုိတက္စတင့္သာသနာသည္ အာရွမွာထက္ အာဖရိကေတာင္ပိုင္းေတြမွာ ပိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၎ေဒသတြင္ စာေပမရွိေသးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပိုမ်ားသျဖင့္ သာသနာေအာင္ျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူစလင္ေတြ ေနရာယူထားေသာ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္သာသနာ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

၂၀ ရာစု ခရစ္ယာန္သာသနာ
၂၀ ရာစုထဲတြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာထဲမွာ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ ဤရာစုထဲတြင္ ကိုလိုနီအင္အားက်ဆင္းၿပီး ကိုလိုနီတိုင္းျပည္ေတြ လြတ္လပ္ေရး ရလာၾကပါသည္။ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ခရစ္ယာန္သာသနာထဲမွာ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အေရးပါလာခဲ့သည္။ ဤကာလ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာသာေရးကို စိတ္၀င္စားမႈ နည္းလာခဲ့ပါသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလည္း သီးျခားျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ဤကာလမွာ ဥေရာပျပင္ပရွိ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ထူးျခားခ်က္ ရွိပါသည္။ အာဖရိကမွာ ေရခံေျမခံ အသင္းေတာ္မ်ား ထြက္လာၿပီး အာဖရိကတခြင္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရေနပါသည္။ ၎င္းအသင္းေတာ္မ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈထက္ အာဖရိကေရခံေျမခံ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ လက္တင္အေမရိကမွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ား အားေလ်ာ့လာၿပီး အသစ္ေသာ ဘာသာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား (Pentecostal) အင္အားေကာင္းလာပါသည္။ အာရွေဒသမွာလည္း ေရခံေျမခံ သာသနာျပဳ ပံုစံမ်ားကို အစျပဳလာသည့္အျပင္ အာရွဓမၼ အေတြးအေခၚမ်ာကို ထုတ္ေဖာ္လာၾကသည္။ အာရွခရစ္ယာန္သာသနာမွာ အထူးျခားဆံုး အရာသည္ (Inter-Faith Dialogue) ကို အေရးေပးလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၂၀ ရာစု အတြင္းမွာ လူျဖဴလူမည္း၊ လူ၀ါမ်ား သီးျခားစီ မျဖစ္ေတာ့ပါ။ တကမၻာလံုုးမွာ အတူတကြ ေရာယွက္ေနထိုင္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတူတကြ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဓမၼသေဘာတရား၊ အေတြးအေခၚမ်ား အေရးပါလာပါသည္။ တဦးႏွင့္ တဦး၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရားကို ေလးစားၾကၿပီး ကမၻာမွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၊ သဘာ၀ေဘး ဒုကၡႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို အတူတကြ ဘယ္လိုလက္တြဲေျဖရွင္းရမည္ကို စဥ္းစားလာ ၾကသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္
ခရစ္ယာန္သာသနာသမုိင္းကုိခ်ဳံၿပီးၾကည့္ရေသာ ္ဓမၼအေတြးအေခၚသည္ သာသနာၿပဳပုံစံတစ္ခု ေပၚထြက္လာရန္အတြက္ အေၿခခံက်ေသာ အရာတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ေရခံေၿမခံကိုလိုက္၍ ေၿပာင္းလဲ လ်က္ရွိေသာ ဓမၼအေတြးအေခၚမူတည္ၿပီး သာသနာၿပဳၿခင္း အယူအဆႏွင့္ ပုံစံလည္း ေၿပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

ဤေၿပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အလြယ္တကူၿဖစ္ ေပၚလာၿခင္းမဟုတ္ဘဲအတိုက္ အခံမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ၿပီးမွၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ သာသနာၿပဳပုံစံမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေရခံေၿမခံ သာသနာအတြက္ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေပးသလိုဆိုးေသာ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုလည္း ၿဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းမူက ဤဓမ္ၼအေတြးအေခၚႏွင့္သာ သနာၿပဳပုံစံမ်ား ထြက္ေပၚေစေသာသူမ်ားသည္ လူသားမ်ားၿဖစ္ေသာေၾကင့္ အမွားႏွင့္မကင္းႏိုင္ပါ။
ေခတ္အဆက္ဆက္ သာသနာအေပၚအၿမင္ႏွင့္ သာသနာၿပဳပုံမ်ားသည္ သီးၿခားစြာ ထြက္ေပၚလာၿခင္း မဟုတ္ဘဲ အတိတ္မွအၿမင္ႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြအေပၚမွာအေၿခခံ ၿပီးထြက္လာၿခင္း သာၿဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ သာသနာမွာ က်င့္သုံးေနေသာ အရာမ်ားသည္ အတိတ္ကအၿမင္ႏွင့္ သာသနာၿပဳပုံမ်ားႏွင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိေရ ခံေၿမခံသာသနာအတြက္ အက်ဳိးရွိရန္သာ လိုအပ္သည္။ လက္ရွိ ေရခံေၿမခံသာသနာအတြက္ အက်ဳိးထက္ အဆိုးကိုၿဖစ္ေစပါက ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားလုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပဳ ၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ အခါမွာ လည္း လူ႔ဆႏၵထက္ ဘုရားအလိုေတာ္ကို ေရွးရႈဖို႕ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေစာလိႈင္ဘြား (MIT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.