စမ္းသပ္ပို႔တင္ျခင္း

ဆိုဒ္ထဲကေန ေဖ့ဘုတ္ဆီ တိုက္ရိုက္ပို႔စ္တင္တာ ရမရ စမ္းၾကည့္တာပါ။