ဒီဇင္ဘာမွာႏြဲလုိ႔ေပ်ာ္ ခရစ္ဘုရားရဲ႕ ေမြးေန႔ေတာ္

ႏွင္းေတြေဖြးေဖြး လြန္စြာေအးတဲ့
ေဆာင္းညတစ္ညမွာ ခရစ္ေတာ္ရွင္ဟာ
ဗက္သလင္မွာ ဖြားျမင္တာ။
ေလာကကမၻာ လူသားမ်ားဟာ
အေဆာင္အေယာင္မ်ား လိမ္းက်ံကာ
ေမြးေန႕ပဲြေတြ က်င္းပတာ
တုိ႔ဘုရားရွင္ သခင္ ကေတာ့
႐ုိးသားသိမ္ငယ္ ေမြးလာတယ္။
သုိးစုတစ္စု သုိးထိန္းမ်ားတုိ႕
ခ်မ္းခုိက္တုန္ကာ ေစာင့္ေနရာ
ေကာင္းကင္တမန္ ထင္ရွားျပလာ
သတင္းေကာင္းကုိ ျဖန္႕လုိ႔ေ၀ကာ
သြားဖူးၾကစုိ႕ ေဆြတုိ႔ရာ။

သားငယ္(သံ၀င္း)