“…မိ မိ လူ တို႔ ကို အ ျပစ္ မွ ကယ္ ခြၽတ္ မည့္ သူ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္၊ ေယ ရႈ ဟူ ေသာ အ မည္ ျဖင့္ မွည့္ ရ မည္ ဟု ေကာင္း ကင္ တ မန္ ဆို ၏။ ( မႆဲ ၁း၂၁)”

ဤ က်မ္း ပိုဒ္ ကို ေဖၚ ျပ ရြတ္ ဆို လိုက္ သည္ ႏွင့္ ယံု ၾကည္ သူ အား လံုး ၏ စိတ္ တြင္ အ လို လို ျမင္ ေယာင္ မ်က္ မွန္း တမ္း မိ ေန သည္ မွာ “ဤ အ ခ်ိန္ ကာ လ သည္ ခရစၥမတ္” အ ခ်ိန္ ကာ လ ေရာက္ သည္ ဆို သည့္ အ သိ ပင္ ျဖစ္ သည္။ ခရစၥမတ္ ကို ကမၻာ ႏွင့္ အ ၀ွမ္း က ႏႈတ္ တြင္ ေရ ပန္း စား ေန သည္ မွာ မ ထူး ဆန္း လွ ေသာ္ လည္း အ သံုး ျပဳ ပံု မ်ား မွာ ကား ဆန္း ျပား ေန သည့္ အ ေလွ်ာက္ အ က်ိဳး ရ လာဒ္ မ်ား က လည္း ကြဲ ျပား ျခား နား ေန ေလ သည္။ Christmas Box, Christmas Tree, Christimas Celebration, ႏွင့္ Christmas Carol , Christimas Discount, Holy day စ သည္၊ စ သည္ ျဖင့္ စီး ပါြး ေရး အ တြက္ ေသာ္ ၎၊ အ ေပ်ာ္ အ ပါး အ တြက္ ေသာ္ ၎၊ ဘာ သာ ေရး၊ လူ မ်ိဳး ေရး စ ေသာ အ ေၾကာင္း ျပ ခ်က္ မ်ား စြာ ျဖင့္ အ သံုး ျပဳ ပံု ျခင္း မ တူ ညီ သည့္ နည္း တူ ခ ရစ္ ေတာ္ အား ယံု ၾကည္ လက္ ခံ ထား ၾက ေသာ ယံု ၾကည္ သူ အ ခ်င္း ခ်င္း ၾကား မွာ ပင္ ခ ရစၥ မတ္ သည္ ၀တ္ ေကာင္း စား လွ ၀တ္ သည့္ ပြဲ အ ေန ျဖင့္ ရႈ ျမင္ တတ္ သူ မ်ား က လည္း ရွိ ေသး ေပ သည္။ လူ အ မ်ိဳး မ်ိဳး စိတ္ အ ေထြ ေထြ ရွိ သည္ ဆို ေသာ္ ျငား လည္း ခရစၥမတ္ ကို ထုိ ဓ ေလ့ ထံုး တမ္း စဥ္ လာ မ်ား ႏွင့္ အ တူ ဆင္ ႏြဲ ရန္ ကား လံုး ၀ သင့္ ေလွ်ာ္ မွန္ ကန္ ျခင္း မ ရွိ ပါ ေလ။ အ ေၾကာင္း မွာ ထို အ သံုး ျပဳ ပံု သည္၊ မွန္ ကန္ သင့္ ျမတ္ ေလွ်ာ္ ကန္ ပါ က သ ခင္ ဘု ရား ၏ ဘုန္း ေတာ္ ထင္ ရွား ေစ ႏိုင္ သ လို၊ အ ကယ္ ၍ သင့္ ျမတ္ ေလွ်ာ္ ကန၊္ ဘု ရား ေပး ထား ေသာ လမ္း စဥ္ မ ဟုတ္ ပါ က ေရာက္ လ တံ့ ေသာ အ က်ိဳး တ ရား တို႔ သည္ ကား သ ခင့္ ဘုန္း လည္း မ ထြန္း လင္း၊ ေလာ က သား တို႔ အ တြက္ လည္း အ က်ိဳး မ ရွိ၊ အ ဆံုး တြင္ ဘုန္း ေတာ္ ညႈိး ႏြမ္း စ ရာ ပင္ ျဖစ္ ေစ ေသာ ေၾကာင့္ တည္း။

၁။ ခရစၥမတ္ အဓိပၸါယ္။
ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ၏ လူ႔ ဇာ တိ ခံ ယူ ျခင္း ႏွင့္ တ ဖန္ ၾကြ ေတာ္ မူ လာ မည့္ အ ခ်ိန္ ကာ လ ကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္ ရင္း က န ဦး ယံု ၾကည္ သူ မ်ား က မိ မိ တို႔ ၏ စစ္ မွန္ ၍ မြန္ ျမတ္ လွ ေသာ ယံု ၾကည္ ျခင္း တ ရား ေတာ္ အ တြက္ ညွင္း ပန္း ႏႈိပ္ စက္ ျခင္း၊ သတ္ ျဖတ္ မႈ မ်ား အ ၾကား မွာ တ ဦး ႏွင့္ တ ဦး တိုး ၍ ခိုင္ ခန္႔ ေစ ေရး အ တြက္ ေလး ရာ စု တြင္ စ တင္ ခဲ့ ၾက ေၾကာင္း သ မိုင္း ဆ ရာ တို႔ က မွတ္ တမ္း တင္ ခဲ့ ၾက ေလ သည္။ ယ ေန႔ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ အ သံုး ျပဳ ေန ၾက ေသာ ခရစၥမတ္ ကတ္ ကို ဟင္ န ရီ ကိုလ္ က ၁၈၄၃ ခု ႏွစ္ တြင္ စ တင္ တီ ထြင္ ကာ ပံု ႏွိပ္ အ သံုး ျပဳ ခဲ့ ေၾကာင္း သိ ရ ေလ သည္။ အ ကယ္ စင္ စစ္၊  ခရစၥမတ္ အဓိပၸါယ္ မွာ “ဘု ရား ႏွင့္ လူ ေပါင္း စည္း ျခင္း” ပင္ ျဖစ္ သည္၊ Christ+Mass= Christmas ဟူ ၍ ျဖစ္ လာ ျခင္း ပင္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏႈတ္ က ပါတ္ ေတာ္ သမၼာ က်မ္း စာ က “ေယ ရႈ ခ ရစ္ သည္ အ ျပစ္ ရွိ ေသာ သူ တို႔ ကို ကယ္ တင္ ျခင္း ငွါ ဤ ေလာ က သို႔ ၾကြ လာ ေတာ္ မူ သည္ ဟူ ေသာ စ ကား သည္ သစၥာ စ ကား ျဖစ္ ၏၊ အ ၾကြင္း မဲ့ ခံ ယူ အပ္ ေသာ စ ကား လည္း ျဖစ္ ၏” ဟူ ၍ ဆို ထား ေလ သည္။ (၁ တိ ၁း၁၅) ထို႔ ေၾကာင့္ “လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ျခင္း” ကို ခရစၥမတ္ ဟူ ၍ ေခၚ ဆို ေသာ ေၾကာင့္၊ ဧ ကန္ စင္ စစ္ ေလာ က တ ခု လံုး ၏ အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း အ တြက္ ၀မ္း ေျမာက္ ဖြယ္ ရာ သီ တင္း ေကာင္း တ ရား ၾကား ေျပာ ရာ အ ခ်ိန္ ကာ လ ပင္ ျဖစ္ ေလ သည္။ ထို႔ အ တြက္ ေၾကာင့္ လည္း ႏိုင္ ငံ တိုင္း လို လို တြင္ ဘာ သာ ေရး ပြဲ လမ္း သ ဘင္ မ်ား ျဖင့္ က်င္း ပ ဆင္ ႏႊဲ ခြင့္ ျပဳ ထား ေလ သည္။ သို႔ ပါ လ်က္ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ သည္ ထို ရက္ ျမတ္ မဂၤ လာ တြင္ မည္ သို႔ မည္ ပံု ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို ႀကိဳ ဆို သည္ ကို လြန္ စြာ သ တိ ခ်ပ္ သင့္ လွ ေပ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ႀကိဳ ဆို ၾက ေသာ လူ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား အ ေၾကာင္း ႏွင့္ အ က်ိဳး ရ လာဒ္ မ်ား ကို အ တူ တ ကြ ဆင္ ျခင္ လို ပါ သည္။

၂။ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကုိ စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း။
သမၼာ က်မ္း စာ ေတာ္ ျမတ္ တြင္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ကို စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို သူ မ်ား သည္ မိ မိ တို႔ ၏ အ သက္ တာ တြင္ “ဘု ရား ႏွင့္ လူ ေပါင္း စည္း ျခင္း” ဆု ေက်း ဇူး ေကာင္း ႀကီး မဂၤလာ ကို လက္ ေတြ႔ ခံ စား ရ ၍ မဂၤလာ ရွိ ေသာ ဘ ၀ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ရ သည္ သာ မ က၊ သူ တို႔ မွီ တင္း ေန ထိုင္ ရာ ရွိ လူ အ ေပါင္း အ တြက္ လည္း မဂၤလာ အ ေပါင္း ကို ခ ေညာင္း ေစ ေသာ သူ မ်ား ျဖစ္ ခဲ့ ၾက ရ ေလ သည္။

က။ သိုး ထိန္း မ်ား (လုကာ ၂း၈-၂၀)။
သိုး ထိန္း မ်ား သည္ ေကာင္း ကင္ တ မန္ မ်ား ထံ မွ ေလာ က သား အား လံုး တို႔ အ တြက္ “၀မ္း ေျမာက္ ဘြယ္ ရာ သီ တင္း စ ကား” ကို ၾကား ရ ၾက ၿပီး ေနာက္၊ သြား ေရာက္ ဖူး ေမွ်ာ္ သည္ တြင္ ေလာ က ၏ ကယ္ ခြၽတ္ အ ရွင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား အား ဒိ ဌ ကိုယ္ ေတြ႔ ဖူး ေမွ်ာ္ ၾက ရ ၿပီး မိ မိ တို႔ အ သက္ တာ တြင္ မြန္  ္ျမတ္ လွ ေသာ ဘု ရား ရ တ နာ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ရ သည္ သာ မ က၊ အ ျခား တ ပါး ေသာ သူ မ်ား အား လည္း ထို မဂၤလာ သီ တင္း တ ရား ႏွင့္ သီ တင္း ေကာင္း အ ရွင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ျမတ္ အ ေၾကာင္း ကို ၾကား ေျပာ ခြင့္ ရ ခဲ့ ၾက ေလ သည္။ လူ သည္ ဆင္း ရဲ ခ်မ္း သာ၊ အ လႊာ ခြဲ ျခား တတ္ ၾက ေသာ္ လည္း ရ ခဲ လွ ေသာ လူ႔ ဘ ၀ တြင္ ျမတ္ ဘု ရား က အ ဆင့္၊ အ လႊာ ခြဲ ျခား ေတာ္ မ မူ ပဲ “လူ တိုင္း ဘု ရား ႏွင့္ ေပါင္း စည္း ျခင္း” ဆို ေသာ အ ခြင့္ ထူး ကို ခံ စား ႏိုင္ ေၾကာင္း ထို အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း အ ရွင္ ကို ကိုယ္ ေတြ႔ ခံ စား ၾက ရ ေသာ သိုး ထိန္း တို႔ က စစ္ မွန္ ေသာ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း ျဖင့္ မဂၤလာ ရွိ ေသာ သူ မ်ား အ ျဖစ္ သက္ ေသ ျပ ခဲ့ ၾက ေလ သည္။

ခ။ ပ ညာ ရွိ မ်ား (မႆဲ ၂း၁-၁၂)။
တ ေဘာင္ စ ကား တို႔ ႏွင့္ အ ညီ အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း ၏ အ ရွင္ ေပၚ ထြန္း လာ မည့္ အ ေၾကာင္း ကို သိ ရွိ သည့္ အ တိုင္း ေမွ်ာ္ လင့္ ေစာင့္ စား ေန ၾက ေသာ ပ ညာ ရွိ တို႔ သည္ စစ္ မွန္ ေသာ ကယ္ ခြၽတ္ ရွင္ ၾကြ လာ သည့္ အ ခ်ိန္ ကာ လ ကို ေဖၚ ျပ သည့္ ၾကယ္ ေပၚ ထြန္း ေတာ္ မူ ေသာ အ ခါ တြင္၊ မိ မိ တို႔ ၏ အ သက္ အ ရြယ္၊ အိုး အိမ္ စည္း စိမ္၊ ခ ရီး အ ကြာ အ ေ၀း ကို ပင္ ငဲ့ ကြက္ ျခင္း မ ရွိ ၾက ပဲ ကယ္ ခြၽတ္ အ ရွင္ အား ဖူး ေမွ်ာ္ ရန္ အ ရာ ရာ ကို စြန္႔ ကာ “လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ေရး” အ တြက္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ကို ဖူး ေမွ်ာ္ ရန္ ခ ရီး ထြက္ ခြါ လာ ၾက သည့္ အ တိုင္း၊ လူ တိုင္း ႏွင့္ ေ၀း ေတာ္ မ မူ ေသာ အ ရွင္ ကို မယ္ ေတာ္ ႏွင့္ တ ကြ ေတြ႔ ၍ “ဦး တုိက္ ဖူး ေမွ်ာ္ ရ ျခင္း” အ ခြင့္ ထူး ကို ရ သြား ၾက ကာ မိ မိ တို႔ ၏ ဓ ေလ့ အ က်င့္ ေဟာင္း လမ္း စဥ္ တို႔ တြင္ ထပ္ မံ က်ဥ္ လည္ ျခင္း မ ျပဳ ရန္ ဘု ရား ရွင္ အ ထံ ေတာ္ မွ ႏႈတ္ ေတာ္ ထြက္ စ ကား ကို ရ ေတာ္ မူ သည့္ အတိုင္း ၀မ္း ေျမာက္ ၀မ္း သာ စြာ ျဖင့္ “လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ျခင္း” တည္း ဟူ ေသာ ေကာင္း ႀကီး မဂၤလာ ဘ ၀ အ သက္ တာ သစ္ ျဖင့္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း ျဖင့္ ခရစၥမတ္ အဓိပၸါယ္ စစ္ ကို ေဖၚ ထုတ္ ျပ သ ခဲ့ ေလ သည္ မွာ ယ ေန႔ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ အ တြက္ စံ ျပဳ စ ရာ ပင္ ျဖစ္ ေလ သည္။

၃။ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို မွား ယြင္း ေသာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း (မႆဲ ၂း၁-၁၈)။
ဘု ရား ႏွင့္ လူ သည္ ခြဲ ျခား ေန ၍ မ သင့္ ေလ်ာ္ ပါ ေပ။ အ ကယ္ ၍ သီး ျခား ျဖစ္ တည္ ေန ပါ က ထို သူ သည္ အိပ္၊ စား၊ ေမ ထုန္၊ ကာ မ ဂုဏ္ တည္း ဟူ ေသာ အ ဆင့္ တြင္ သာ ရွိ သည့္ တိရိစၦာန္ ႏွင့္ မ ျခား နား အ တူ တူ ပင္ ျဖစ္ ေပ လိမ့္ မည္။ ပု ခံုး ႏွစ္ ဖက္ ၾကား မွ ေခါင္း ေပါက္ ေသာ္ လည္း လူ စင္ စစ္ ကား မ ျမည္ ဟူ ၍ လူ ႀကီး သူ မ တို႔ ထံ မွ စာ ေရး သူ ၾကား နာ ခံ ယူ ခဲ့ ဘူး ပါ သည္။ ထို နည္း တူ၊ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ျမတ္ က လည္း “ျမည္း၊ ႏြား” တို႔ သည္ သူ တို႔ အ ရွင္ ႏွင့္ စား ေသာ ေန ရာ ကို သိ ေသာ္ လည္း ငါ ၏ လူ တို႔ မူ ကား ထို တိရိစၦာန္ မ်ား ေလာက္ ပင္ မ သိ တတ္ ဟူ ၍ (ေဟရွာ ၁း၃) တြင္ ဆို ထား ေလ သည္။ ထိ ုသို ႔ေသာ သူ တို႔ ၏ အ သက္ တာ တြင္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို မွား ယြင္း စြာ မည္ သို႔ ႀကိဳ ဆို ၍၊ မည္ သို႔ အ က်ိဳး မ်ိဳး ကို ေပး ခဲ့ သည္ ကို ကား ….

က။ စိတ္ ပူ ပန္ ျခင္း။
“လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ေရး” အ တြက္ အ ဘယ့္ ေၾကာင့္ စိုး ရိမ္ ပူ ပန္ ရ ပါ သ နည္း။ ခရစၥမတ္ အ ခ်ိန္ တြင္ လူ႔ ဇာ တိ ခံ ယူ လာ ေသာ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ သည္ လူ သား တို႔ အ တြက္ “၀မ္း ေျမာက္ ဖြယ္ ရာ အ ကြၽတ္ တ ရား သီ တင္း” ကို ယူ ေဆာင္ လာ သည္ ျဖစ္ လွ်က္ ေဟ ရုဒ္ ဘု ရင္ အ တြက္ မူ ကား ၀မ္း ေျမာက္ စ ရာ မ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ၊ အ ေၾကာင္း မွာ ထို “ျမတ္ ဘု ရား ေရွ႔ တြင္ ဦး ညြတ္ ၀င္ ရ မည့္ အ ေရး” ကို ေဟ ရုဒ္ အ တြက္ မ ဟာ့ မ ဟာ ဒုကၡ ႀကီး ျဖစ ္ေန ေသာ ေၾကာင္ တည္း။ “ဤ ဇမၺဴ တြင္ ငါ ့လို လူ မ ရွိ” ဟူ ေသာ စိတ္ ႀကီး ၀င္ ေရာ ဂါ ဆိုး ေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ ေပ သည္။

ခ။ ျပင္း စြာ အ မ်က္ ထြက္ ျခင္း။
“အ မွန္ တ ရား ဟူ သည္ ဖံုး ကြယ္ ၍ မ ရ” ဆို သည္ ကို ေဟ ရုဒ္ သည္ သိ ေသာ္ လည္း မိ မိ ၏ အ ျဖစ္ မွန္ ကို ဖံုး ဖိ လို ေသာ ေၾကာင့္ လံုလျပဳ အား ထုတ္ ေသာ္ လည္း မ ရ သည့္ အ ဆံုး ျပင္း စြာ အ မ်က္ ထြက္ ရ ေလ ေတာ့ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လည္း ရ ခဲ လွ ေသာ လူ႔ ဘ ၀ ကို “ဘု ရား ဖက္ ေတာ့ အ သက္ ရွည္” ဆိုေသာ စ ကား ကိုသိ ပင္ သိ ျငား ေသာ္ လည္း ေဒါ သ ေရွ ႔ ထား ၍ ဘု ရား မ ဖက္ ပဲ အ မွား ေတြ ထပ္ ဆင့္ ကာ ဘ ၀ တြင္ အ မွား ႀကီး မွား ခဲ့ သူ ထဲ တြင္ ေဟ ရုဒ္ သည္ တ ဦး အ ပါ အ ၀င္ ျဖစ္ ခဲ့ ရ ေလ ေတာ့ သည္။

ဂ။ အ သက္ ကို သတ္ ျခင္း။
“ဘု ရား မ ဖက္ သ ျဖင့္ အ မွား ေတြ ဆင့္ ေန ေသာ” ေဟ ရုဒ္ သည္ ေနာက္ ဆံုး အ ဆင့္ တြင္၊ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ အား ေကာင္း စြာ ႀကိဳ ဆို ရ မည့္ အ စား၊ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ေမြး သည့္ ေန႔ ကို ပင္ တြက္ ခ်က္ ၍ ႏွစ္ ႏွစ္ ႏွင့္ ႏွစ္ ႏွစ္ ေအာက္ ယုတ္ ေသာ က ေလး သူ ငယ္ မ်ား ကို သတ္ ျဖတ္ ရန္ မိ မိ ၏ စည္း စိမ္၊ အ ခြင္ ့အာ ဏာ၊ အ ရာ ရာ တို႔ ကို ဘ ၀ တြင္ ဘု ရား အ တြက္၊ အ မ်ား အ တြက္ ႀကိဳး စား မည္ ဆို ေသာ အ ေတြး အ ေခၚ မ်ား မွ လြဲ ဖယ္ ကာ မ ေကာင္း ေသာ အ သက္ သတ္ ျခင္း တို႔ ကို ႀကိဳး စား အား ထုတ္ ခဲ့ ေလ ေတာ့ သည္။ ဤ ကား “သတ္ ေသာ သူ မည္ သည္ ကား ဘု ရား ၀တ္ ကို ငါ ျပဳ ၿပီ ဟု မိ မိ ထင္ မွတ္ ေသာ အ ခ်ိန္ ကာ လ ေရာက္ လိမ့္ မည္” (ေယာ ၁၆း၂)။ ဆို သည့္ အ တိုင္း အ ကြၽတ္ တ ရား တို႔ ၏ အ ရွင္၊ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို ေမွ်ာ္ ကိုး ေစာင့္ စား ေန သည့္ ဘာ သာ ေရး ၌ က်င္ လည္ ေန သည့္ လူ သား တ ဦး ပင္ ျဖစ္ ေသာ္ ျငား လည္း အတၲ တ ရား တို႔ ၏ ႀကီး စိုး ျခင္း ေလာင္း ရိပ္ ေအာက္ တြင္ လူ ျဖစ္ က်ိဳး နပ္ ေစ မည့္ “ခရစၥမတ္ အ ရွင္” ကို မွား ယြင္း စြာ ႀကိဳ ဆို ခဲ့ ေလ သည္။ အ က်ိဳး ဆက္ ကား သူ ၏ ဘ ၀ သ မိုင္း တ ေလွ်ာက္ လံုး တြင္ လူ ျဖစ္ က်ိဳး မ နပ္ ခဲ့ ရ သည့္ နည္း တူ။ “အ သက္ ပ်ိဳ စဥ္ ကာ လ တြင္ စိတ္ ရႊင္လန္း ျခင္း ရွိ ေလာ့….သို႔ ရာ တြင္ ထို အ မႈ အ လံုး စံု တို႔ ကို ဘု ရား သ ခင္ သည္ စစ္ ေၾကာ ၍ သင့္ ကို အ ျပစ္ ေပး ေတာ္ မူ မည္ ဟု ေအာက္ ေမ့ ေလာ့” (ေဒသနာ ၁၁း၉) ဆို ေသာ လူ မ်ိဳး တ ကာ တို႔ ၏ အ ရွင္ ၏ သ တိ ေပး စ ကား ကို လ်စ္ လ်ဴ ရႈ ၿပီၤး ရင္ ဆိုင္ ျဖတ္ သန္း ခဲ့ ရာ ဘ ၀ အ ေရး တြင္ မ လွ မ ပ ျဖင့္ အ ဆံုး သတ္ အနိစၥ ေရာက္ ခဲ့ ရ ေလ ေတာ့ သည္။

နိ ဂံုး
“ဘု ရား ႏွင့္ လူ ေပါင္း စည္း ေစ ေသာ ခရစၥမတ္” အ ခ်ိန္ ကာ လ တြင္ အ ခ်ိဳ႔ က အ ေလး အ ျမတ္ ထား ကာ ထို ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို ႀကိဳ ဆို ခဲ့ ေသာ ေၾကာင့္ သူ တ ပါး တို႔ အား လည္း ထပ္ တူ ခံ စား ေစ ၍ အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း အ ရွင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ထံ အ ေရာက္ ပို႔ ေဆာင္ ေပး ခဲ့ ၾက ေလ သည္။ အ ခ်ိဳ႔ တို႔ မူ ကား မိ မိ ကိုယ္ ၌ က ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို လက္ ခံ ႀကိဳ ဆို လို ျခင္း မ ရွိ သည့္ ျပင္ သူ တ ပါး အား လည္း လက္ ခံ ႀကိဳ ဆို ျခင္း မ ျပဳ ရန္ တား ဆီး ျခင္း အ မႈ ကို ျပဳ ၾက ေလ သည္။  Annodomini = ငါ တို႔ သ ခင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ၏ ေန႔ ဟူ ေသာ သ မိုင္း ၀င္ A.D ၂၀၀၉ ဒီဇဘၤာ ခရစၥမတ္ အ ခ်ိန္ အ ခါ သ မ ယ ၌ “အ လို ေတာ္ သို႔ လိုက္ ျခင္း သည္ ယဇ္ မ်ိဳး ထက္ သာ ၍ ေကာင္း ၏” (၁ ရာ ၁၅း၂၂) ဆို ေသာ စ ကား အ တိုင္း “ဘု ရား ႏွင့္ လူ အ မွန္ ေပါင္း စည္း ျခင္း” တည္း ဟူ ေသာ ခရစၥမတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ခရစၥမတ္ အ ရွင ္အား စိတ္ ႏွ လံုး မာန္ ေလွ်ာ့ ခ် ကာ ဦး တိုက္ ၾကည္ ညိဳ ဖူး ေမွ်ာ္ လ်က္ မိ မိ တို႔ ၏ ဘ ၀ ကို ဆင္ ျခင္ ေအာက္ ေမ့ ရင္း စစ္ မွန္ ေသာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း ျဖင့္ ေလာ က ၏ အ လင္း အ ျဖစ္ အ သက္ ရွင္ ၾက ပါ စို႔ ဟု ဆႏၵ ျပဳ လွ်က္-

နာ မ ေတာ္ ျမတ္ ၌
Samuel Soe Lwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *