Category: ေဒသနာ

ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့

“သစ္ေတာအစ မ်ိဳးေစ့က” (The forest in the seed)  ဟူေသာစကားကို သင္ၾကားဘူးေကာင္း ၾကားဘူးပါမည္။ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့မွ စ၍ သစ္ေတာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ သင္ယခု မ်ိဳးေစ့ခ်သင့္ပါသည္။ သစ္ေတာ၏တန္ဖိုးႏွင့္ မ်ိဳးေစ့၏တန္ဖိုးမတူေပ။ သစ္ေတာက ပို၍အဖိုးတန္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့မွ စရပါမည္။ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့က မည္မွ်တန္ဖိုးမရွိေသာ္လည္း အေလးမထား၍ မရပါ။ မ်ိဳးေစ့သည္ မပ်က္လွ်င္ တစ္ေစ့တည္းေန၏။ ပ်က္လွ်င္မူ အဆတစ္ရာမက ပြါးမ်ားေစႏိုင္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္လည္း ထိုနည္းတူ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲရပါမည္။ မ်ိဳးႀကဲျခင္းဆိုသည္ကား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေပးဆပ္ျခင္း၊ စြန္႕လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုသည္။ သင္ယေန႕ခံစားရျခင္းသည္ ယခင္ကစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာအရာမ်ား သီးပြင့္လာ၍ျဖစ္သည္။ ယေန႕စိုက္ပ်ိဳးလွ်င္ ေနာင္အခါ စားသံုးရမည္ ဟုေျမာ္လင့္ႏိုင္ သည္။ သင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါ၏ေလာ။ စိုက္ပ်ိဳးသူတိုင္းက အသီးကိုစားဖို႕ေမွ်ာ္လင့္၍သာစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စားရမည္ဟု …

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူေသာ ဘုရား

(ဆာလံ၊ ၁ဝ၇)၌ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲတည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ ေက်းဇူးေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ ထုိစကားေတာ္သည ဘုရားသခင္၏စကားျဖစ္၍ သက္ေသရွိပါသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္၍ ကတိတည္ေသာဘုရားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္တာ၌ လက္ေတြ႔ ခံစားသိရွိထားေသာသူမ်ား ယေန႔ေလာကတြင္ အေျမာက္အျမားရွိေနၾကပါသည္။ ထုိသက္ေသကုိ မိတ္ေဆြ၏အသက္တာ၌ ခံစားရၿပီးလား၊ မခံစားရေသးပါက ခံစားႏုိင္ဖို႔ရန္ ယေန႔သခင္ေယရႈကဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ကရုဏာေတာ္ ကရုဏာေတာ္ဟူသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးျပဳမႈျဖစ္သည္။ မထုိကမတန္ဘဲႏွင့္ ခံစားရရွိေသာအရာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင့္ ထုိက္္တန္စြာခံစားရရွိေသာအရာမွာ ကရုဏာေတာ္မဟုတ္တစ္စံုတစ္ဦးေသာပုဂၢိဳလ္က ထာဝရဘုရား သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္အစဥ္တည္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္အခါ ထုိသက္ေသကုိ ခံစားထားေသာ အျခားသူမ်ားက အတူတကြအာမင္ေခၚ၍ ဝန္ခံၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေက်းဇူးကုိ  ခံစားရမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႔က က်န္းမာေရး၊ အခ်ဳိ႔ကစိတ္ဒုကၡျပႆနာ၊ အခ်ိဳ႔ကစီးပြါးေရး၊ …

လူ မ်ိဳး အ ေပါင္း တို႔ အ တြက္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္။

“…မိ မိ လူ တို႔ ကို အ ျပစ္ မွ ကယ္ ခြၽတ္ မည့္ သူ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္၊ ေယ ရႈ ဟူ ေသာ အ မည္ ျဖင့္ မွည့္ ရ မည္ ဟု ေကာင္း ကင္ တ မန္ ဆို ၏။ ( မႆဲ ၁း၂၁)” ဤ က်မ္း ပိုဒ္ ကို ေဖၚ ျပ ရြတ္ ဆို လိုက္ သည္ ႏွင့္ ယံု ၾကည္ သူ အား လံုး ၏ စိတ္ တြင္ အ …

ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္မိၿပီး ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ

ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္မိၿပီး ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ ဒုကၡထဲကလြတ္ေျမာက္ေစသည့္ နည္းလမ္း ငါသည္ေခၚ၍ သင္တို႔သည္ ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ငါ့လက္ကိုဆန္႔၍ အဘယ္သူမွ် မမွတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ (သုတၱံ၊ ၁း၂၄) ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ဆီးတားျခင္း၊ ဆံုးမျခင္းကို ဂရုမစိုက္၊ ဘုရားခသင္ သတိေပးျခင္းကို လက္မခံ။ ဒုစရိုက္ကို ျပဳသူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဆံုးမျခင္းကို နားမေထာင္၊ ဘုရားသခင္စကားသံကို ၾကားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ဘက္ကို မ်က္ႏွာမမူသည့္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးၾကီးႏွစ္မ်ိဳး ရႏိုင္တယ္။ (၁) မိမိေနထိုင္ေနတဲ့ ျမိဳ႕ရြာကေန ဘုရားသခင္ႏွင္ထုတ္တယ္။ (၂) မိမိကို ဘုရားသခင္ထံကလည္း ႏွင္ထုတ္မယ္။ ဒုကၡေရာက္မွ ဘုရားသခင္ကို ေခၚရင္ ဘုရားသခင္က မထူးေတာ့ဘူး။ ၾကိဳးစားၿပီး ဘုရားသခင္ကို ရွာရင္လည္း မေတြ႔ရေတာ့ဘူး။ (သုတၱံ၊ ၁း၂၈)ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ လက္ျဖန္႔ရင္လည္း ဘုရားသခင္က …

မ ၿပီ း ေ သ း ပ ါ

တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ ေဆာက္လုပ္ဆဲတိုက္ တစ္လံုးကို သတိျပဳမိပါတယ္။ အဲဒီေနရာေ႐ွ့ မွ ျဖတ္ေနၾကမို႔ သတိထားမိတဲ့သေဘာပါ။ ပထမ ေတာ့ ေျမကြက္လပ္သာျဖစ္ေနျပီး ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ အုတ္ျမစ္ခ်ကာ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိတာက ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေဆာက္မွာ လဲ။ အခုျမင္ေန တဲ့ အတိုင္းက တိုင္ေတြသံေတြမို႔ ပံုစံမေပၚျဖစ္ေနတာေပါ့။ အိမ္မွာေျပာ ေနက် စကားတစ္ခြန္း႐ွိတယ္။ ““ မျပီးခင္—-မျမင္ေစနဲ႔”” တဲ့။ အိမ္မွာတစ္ခုခုလုပ္ျပီ ဆိုရင္ စပ္စု၊ ေ၀ဖန္၊ စတာေတြေၾကာင့္ ““မျပီးေသးဘူး၊ မေျပာနဲ႔ အံုး၊ ေစာပါေသး တယ္”” ဆိုတဲ့သေဘာ ျပန္ခုခံတဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီစကားလံုးကိုသံုးတာပါ။ လူေတြဟာ စပ္စုလိုတဲ့သေဘာ ႐ွိျပီး မျပီးခင္ကပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်အျပစ္တင္ လိုတဲ့ သေဘာ႐ွိၾကပါတယ္။ အမွန္ တကယ္ မွာေတာ့ ျပီးေအာင္ …

ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အိမ္ေထာင္

“  ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူစက ေယာက်ာ္း ႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တည္းကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။  ထို အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းသည္ ကိုယ္ မိဘ ကို စြန္႔၍ ကိုယ္ ခင္ပြန္း ၌ မွီဝဲသျဖင့္ ၊ထို သူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ တစ္သားတစ္ကိုယ္ တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လင္မယား တို႕သည္ ႏွစ္ဦးတည္း ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ တြဲဘက္၍ ထမ္းပိုးတင္ေတာ္ မူေသာ အရာကို လူမခြဲမခြာေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။’’  (မာကု  ၁၀း၆-၉)။   “ အိမ္ေထာင္ မိသားစု ”  ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ ၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ထားေသာ လူ႕ အသိုက္ အဝန္း ျဖစ္သည္။ (ကမာၻ ၂း၁၈ – …