ဘာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုံမွန္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါသလဲ

အလုပ္မ်ားလြန္းသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုံမွန္တက္ေလ့ရွိပါသလား။ လူအမ်ားစုက ဘုရား ေက်ာင္းမွာ ပုံမွန္၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ေပးတာထက္ သူတုိ႔ျပန္ရတာ ပုိမ်ားတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ဒါဆုိမိတ္ေဆြ သင္ဘုရား ေက်ာင္း သြားဖုိ႔  စိတ္မပါဘူးလား၊ သြားဖုိ႔သင့္ကုိဘာလွဳံ႔ေဆာ္မွဳမွမရွိဘူးလား။   ဘာေၾကာင့္ သင္ဘုရားေက်ာင္း ကုိ သြားေရာက္ ၀တ္ျပဳသင့္တယ္ဆုိတာ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ အားျဖင့္ သင့္ကုိ ဘိတ္ေခၚပါရေစ။

၁။ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ မိတ္သဟာယဖဲြ႔ရန္

ခရစ္ေတာ္ဟာ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ သင္သိခဲ့ရင္၊ ထုိအခ်က္က သင့္ကုိ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႔ လွဳံ႔ေဆာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္သူမ်ား စုေ၀း၀တ္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ ထုိသခင္လည္း ထုိသူမ်ားနဲ႔ အတူရွိတယ္ဆုိတာ သိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ဟာ ယုံၾကည္သူမ်ားနဲ႔ အတူရွိတယ္ဆုိတာ စစ္မွန္တဲ့အခ်က္ျဖစ္သလုိ ထုိသခင္ဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကားနာတဲ့သူမ်ားရဲ့ အလယ္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  မသဲ ၁၈း၂၀မွာ လူႏွစ္ဦးသုံးဦး စုရုံးတဲ့အလယ္မွာ ငါရွိတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ကလည္း ယုံၾကည္သူမ်ား အတူတကြစုရုံးျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ တစ္သားတကုိယ္တည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဘယ္မွာ ရွိသလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖဟာ သင္တုိ႔ ယုံၾကည္သူမ်ားရဲ့ အလယ္မွာရွိတယ္ ဆုိတာပါပဲ။

အတိအက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ေဟာေျပာတဲ့ ယုံၾကည္သူမ်ား စုေ၀းရာအလယ္မွာ ရွိတယ္ဆုိတာပါပဲ။   လုကာ (၁၀း၁၆)မွာ  သင္တို႔၏စကားကို နားေထာင္ေသာသူသည္  ငါ့စကားကို နားေထာင္၏။ သင္တို႔ကိုပယ္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုပယ္၏။  ငါ့ကိုပယ္ေသာသူသည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္ မူေသာသူကို ပယ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေဟာေျပာသူအားျဖင့္ ၾကားသလုိ ထုိေဟာေျပာတဲ့သူကုိလည္း ခရစ္ေတာ္က သူအားျဖင့္ စကားေျပာေစတယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္၏ ညစာစားပဲြ (The Lord’s supper)သုိ႔ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားဟာလည္း ထုိသခင္ရဲ့ ကားတုိင္ေပၚမွာ အေသခံခဲ့ျခင္းကုိ သတိရဖုိ႔ရန္    အေသြးနဲ႔အသားကုိ မိတ္သဟာယျပဳ စားသုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုိသခင္နဲ႔ တစ္သားတစ္ကုိတည္းျဖစ္ျခင္းကုိ ျပတဲ့အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရွဳခရစ္ရဲ့ညစာစားပဲြကုိ ၀င္ေရာက္ၾက သူမ်ားကုိ လည္း ပဲြေတာ္မဂၤလာ၀တ္ (Communion) အျဖစ္ သတ္မွတ္တာကုိလည္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ေကာ ၁၀း၁၆-၁၇ တြင္လည္း ပဲြေတာ္မဂၤလာ၀တ္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဒီလုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။        ငါတို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရာ မဂၤလာခြက္ဖလားမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးကို ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။  ငါတို႔ဖဲ့ေသာ မုန္႔မူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ကို ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။  မုန္႔တလံုးတည္း ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ တလံုးတည္းျဖစ္ေသာ ထိုမုန္႔ကို ဆက္ဆံလ်က္ ခံယူၾကေသာေၾကာင့္၊   အမ်ားျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ တလံုးတကိုယ္တည္းျဖစ္ၾက၏။ ဆုိလုိတာက ကုိ္ယ္ေတာ္နဲ႔ တစ္လုံးတစ္၀တည္း ျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ အတူ ညစာစားပဲြ (The Lord’s supper) သုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။

၂။ ခြင့္လႊတ္တတ္ရန္

ဘာေၾကာင့္ ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ လာပါသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ အဲ့ဒီမွာရွိလုိ႔ဆုိတဲ့ အေျဖကုိ ေပးရမွာပါပဲ။ အဲဒီေနရာမွာ အျပစ္ကုိေနာင္တရသူ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အျပစ္လႊတ္ ဖုိ႔ရန္ ထုိသခင္ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ခရစ္ေတာ္ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံၿပီးေသျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗိမာန္ေတာ္မွာ ၀တ္ျပဳရျခင္းရဲ့ အဓိက အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။  ထုိသခင္ၾကြလာရျခင္းဟာ လူမ်ားဆီကရယူဖုိ႔ မဟုတ္ဘဲ၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လူသားမ်ားကုိ ေပးဆပ္ရန္အတြက္ ၾကြလာရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။  မိတ္ေဆြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္မ်ားကုိ ေျဖလႊတ္ဖုိ႔ရန္ ထုိသခင္ၾကြလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ သတင္းေကာင္းကုိ ေ၀ငွျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း အသက္တာ နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔တစ္လုံးတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ထုိသခင္ရဲ့ လူသားမ်ား အေပၚ တန္ဖုိးရွိေသာေပးဆပ္ျခင္းကုိ ရယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပါတ္တာ လုံး ေလာက ထဲမွာ ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္ၿပီး၊ အျပစ္နဲ႔ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ေနာက္ ဗိမာန္ေတာ္ကုိလာေရာက္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္လႊြတ္ျခင္း အခြင့္ကုိ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကုိၾကားရန္

ေလာကထဲမွာ ေနထုိင္စဥ္ အသံေပါင္းစုံ၊ ေရြးခ်ယ္စရာေပါင္းစုံနဲ႔ သင္အသက္ရွင္ ေနထုိင္ေနရတာကုိ သတိျပဳမိပါသလား။    လူဘ၀ဆုိတာရွဳပ္ေထြးမွဳေပါင္းစုံ၊ အမွားအမွန္ စသျဖင့္ေရာေထြးလ်က္ရွိေနတာကုိေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သင္ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႔ အသံေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေသာႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊  က်မ္းစာေတာ္ျမတ္အားျဖင့္၄င္း၊  ဂုဏ္ေတာ္က်ဴးဧျခင္းအားျဖင့္၄င္း သင္ၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဘုရားရွင္က လူပရိသတ္အားလုံးကုိ စကားေျပာသလုိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိလည္း စကားေျပာပါတယ္။ အမွန္တရားကုိလမ္းျပေပးသလုိ၊ ဘယ္အရာက မွားယြင္းေနတယ္ဆုိတာကုိလည္းေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ ထုိသခင္ရဲ႔အသံေတာ္အားျဖင့္ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္ျခင္း၊ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းစတ့ဲ ထူးျခားတဲ့အရာမ်ားကုိခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသခင္ရဲ႔သန္႔ရွင္းျခင္းအသံေတာ္အားျဖင့္မသန္႔ရွင္းျခင္းမ်ားကုိေပ်ာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသခင္ရဲ႔အသံေတာ္မွာသမာတရားနဲ႔ျပည့္၀တာကုိေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ယုံၾကည္သူမ်ားဟာ ကုိယ္ေတာ္ထံမွ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကေပးမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႔ အမွန္တကယ္လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွလုိက္မနာၾကဘူးဆုိတာပါပဲ။

၄။ သမာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိပုိမုိသိနားလည္ေစရန္

ဒီေနရာမွာဆင္ေျခေပးစရာအခ်က္ရွိပါတယ္။  ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႔မလုိပါဘူး၊ အိမ္မွာက်မ္းစာဖတ္ေနရင္လည္းရပါတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။   ဒီေနရာမွာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ ကုိယ္ရဲ႔ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္မွာ ေလ့လာျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါပဲ။  ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႔ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္ကုိၾကားနားဖုိ႔ အစားထုိးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတာ့မဟုတ္ရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သင္းအုပ္ဆရာဆုိတာက ဘုရားသခင္ ခန္႔ထားေသာသူျဖစ္ၿပီး ဘုရားရဲ႔ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာေျပာသူျဖစ္ပါတယ္။ (လုကာ ၁၀း၁၆၊ ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၆၊ ၁ တိ ၄း၁၃-၁၆၊ ၂တိ ၄း၁-၅၊ ေဟၿဗဲ ၁၃း၁၇)မွာဖတ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ဘုရားကသင့္ကုိစကားေျပာတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိေတြ႔ ႏုိင္ပါတယ္။   ဒါအျပင္ သင္းအုပ္ဆရာဆုိသူမ်ားဟာလည္း က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ အခ်ိန္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာသင္ယူထားသူျဖစ္ၿပီး ဘုရားေပးေသာ ဆုေက်းဇူးကုိ ခံထားရတဲ့ သူျဖစ္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူသားမ်ားဟာ လူ႔အတုိင္းအတာအားျဖင့္ ေနရာတုိင္းမွာ အထူးသျဖင့္ မိမိေလ့လာထား တဲ့ ဗဟုသုတပုိင္းမွာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလုိ႔ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဘုရားရွင္ရဲ ႔ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ကြ်မ္းက်င္စြာသိဖုိ႔မလုိပါဘူးလုိ႔ ထင္မွတ္တတ္ၾကပါတယ္။ ေဆးကုသဖုိ႔ဆရာ၀န္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္၊  ကြ်မ္းက်င္စြာ စာရင္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ စီပီေအလုိဘဲြ႔မ်ဳိး လုိတယ္၊  စက္ပုိင္းဆုိင္ရာျပဳျပင္တတ္ဖုိ႔စက္ျပင္တဲ့ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ရဖုိ႔လုိတယ္ စသျဖင့္အတုိင္းအတာနဲ႔သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္နဲ႔ပါတ္သက္လာရင္ေတာ့သိသေယာင္ေယာင္လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနနဲ႔က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိအၿမဲဖတ္ရွဳေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွလည္း သင္းအုုပ္ဆရာရဲ႔ေဟာေျပာသြန္သင္ခ်က္ေတြကုိနားလည္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားဘက္ကေျပာဆုိေနတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္အေတြးနဲ႔ေတြးေနမွာစုိးလုိ႔သတိေပးေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ၀ိညာဥ္အစာေကြ်းရန္

ဒါကဘာကုိဆိုလုိတာလဲ၊  ၀ိညာဥ္ကအဟာရျပည့္ဖုိ႔လုိသလား၊    က်မ္းစာအရလုိအပ္ပါတယ္လုိ႔ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၈း၃ နဲ႔ မသဲ ၄း၄၊ ၁ေပ ၂း၂ ကုိဖတ္မယ္ဆုိရင္လူဟာမုန္႔အားျဖင့္သာအသက္ေမြးရသည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူခ်က္အားျဖင့္သာ အသက္ေမြးရမယ္ ဆုိတာကုိေဖာ္ျပထား တာေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။  ဘုရားရွင္ရဲ႔ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္ဟာ သင့္၀ိညာဥ္အတြက္ အစာျဖစ္တယ္ဆုိတာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ား စုေ၀းေသာ၀တ္ျပဳျခင္းဟာ သင့္၀ိညာဥ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအစာေကြ်းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ေယာဟန္ ၆း၂၇)မွာေယရွဳက မုန္႔ကိုစား၍ ဝေသာေၾကာင့္သာ ရွာၾက၏။ ပ်က္စီးတတ္ေသာအစာကို ရျခင္းငွာမႀကိဳးစားၾကႏွင့္။   လူသားသည္ သင္တို႔အားေပး၍ ထာဝရအသက္ႏွင့္အမွ်တည္တတ္ေသာ အစာကိုရျခင္းငွါ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။ ထိုသားသည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို ခံေသာသူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြဟာ သူတုိ႔ကုိယ္ကာယအတြက္ဘဲ အစာကုိ သဲႀကီးမဲႀကီးရွာေဖြေနၾကၿပီး ကုိယ့္၀ိညာဥ္အတြက္ ေတာ့ အစာေကြ်းဖုိ႔ေမ့ထားၾကတာ၀မ္းနည္းစရာပါပဲ။

 

၆။ ခ်စ္တတ္ရန္၊ အားေပးတတ္ရန္

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးအခက္အခဲနဲ႔ေတြ႔ႀကဳံရတတ္ပါတယ္။  စိတ္ပ်က္ျခင္းနဲ႔ဘာလုပ္ရမွန္းကုိမသိတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။ စိတ္ပ်က္စရာေတြ၊ နာက်င္မွဳေတြနဲ႔ အၿမဲလုံးေထြးေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကအာဒံကုိေျပာသလုိ လူသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမေနေကာင္းဆုိသလုိေပါ့။ ကုိယ္ထမ္းရေသာ၀န္ကုိ ဘာလုိ႔ကုိတစ္ဦးတည္းထမ္းမွာလဲ၊ ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ လာျခင္းဟာ သင္နဲ႔သင္ရဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ား မိတ္သဟာယျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာကတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အားေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပုိမုိနက္နက္နဲနဲေျပာလုိတာကေတာ့ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊  လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လမ္းညြန္ျခင္းစသျဖင့္ မိတ္သဟာယျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  ဘုရားရွင္ရဲ႔ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္အားျဖင့္ယုံ ၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေလာက္ ၀ိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာ တည္ေဆာက္ႏုိင္သလဲဆုိတာအေရးႀကီးပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘုရားေက်ာင္းကုိသြားပါ၊ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အားေပးတုိက္တြန္းပါ။

၇။ ဆုေတာင္းရန္အတြက္

ေယရွဳက မသဲ ၁၈း၁၉ မွာ တဖန္ငါဆိုသည္ကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္တို႔တြင္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ သေဘာခ်င္းတူ၍ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသမွ်ေသာဆု တို႔ကိုေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူလတံ့။ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ဘုရားရွင္ကုိ ယုံၾကည္သူမ်ားရဲ႔ ဆုေတာင္းပဌာနဟာ တန္ခုိးနဲ႔ျပည့္ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ ပုံမွန္မလာပဲ   တစ္ဦးတည္း ဆုေတာင္းေနသူမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ သူ႔ရဲ႔လုိအပ္ခ်က္ကုိအမ်ားကဘယ္လုိမွမသိရွိႏုိင္ပါဘူး။   ဒါေၾကာင့္ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ လာၿပီး  မိမိလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္  အမ်ားနဲ႔အတူဆု ေတာင္းခံဖုိ႔လုိပါတယ္။

၈။ သင့္ရဲ႔မိတ္ေဆြယုံၾကည္သူမ်ားကုိေမတၱာထားတတ္ရန္၊ အားေပးတတ္ရန္

ယုံၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားရဲ႔အဓိကက်င့္၀တ္ကေတာ့ကုိယ္နဲ႔စပ္ဆုိင္သူမ်ားကုိကုိယ္နဲ႔အမွ်ခ်စ္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ေယာဟန္ ၁၃ မွာေျပာထားပါတယ္။ လူအမ်ားစုေ၀းရာ ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာလည္းတတိယပညာတ္ေတာ္ျဖစ္တ ဲ့ဥပုသ္ေန႔ကုိသန္႔ရွင္းေစျခင္းဟာ ထုိေန႔ရက္ကုိ ေအာင္းေမ့ေလာဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိေဖာက္ျပက္ရာေရာက္ပါတယ္။  လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးစုေ၀းျခင္းမရွိပဲနဲ႔တစ္ဦးရဲ႔လုိအပ္ခ်က္ကုိက်န္တစ္ဦးက ဘယ္လုိသိႏုိင္ပါမည္လဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗိမာန္ေတာ္မွာ စုေ၀း၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စကားမေျပာျဖစ္ရင္ေတာင္မွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတူရွိေနျခင္းဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တန္ခုိးနဲ႔ျပည့္၀တဲ့ အားေပးမွဳမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထပ္မံသတိေပးလုိပါတယ္။

၉။ အတူတကြ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ရန္

က်မ္းစာေတာ္ျမတ္အရကြ်န္ေတာ္တုိ႔ယုံၾကည္သူမ်ားဟာအတူတကြ၀တ္ျပဳဖုိ႔လုိအပ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဖန္းဆင္ရွင္ဘုရားသခင္ရဲ႔ ဖန္ဆင္းခံ လူသားမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတဲ့အရာ အားလုံးဟာ ဘုရားေပးအပ္ထားတဲ့ ဆုေက်းဇူးမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၊   ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊   ဆုေတာင္းျခင္းကုိ  အင္မတန္မွႏွစ္သက္ပါတယ္။     ယုံၾကည္သူမ်ားအတူတကြ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားသခင္က သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ေပးအပ္ထားတဲ့ အျပစ္လြႊတ္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာေဖာ္ျပထားျခင္းအားျဖင့္ သိႏုိင္ပါတယ္။

သားေတာ္ေယရွဳအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံစားရသလုိ ထာ၀ရအသက္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကသူမ်ား လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ လူအမ်ားနဲ႔ အတူခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္က်ဴးဧျခင္းမ်ားကုိ အင္မတန္မွႏွစ္သက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာသုံးပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုုိိဖန္းဆင္းထားတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႔အလုိကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္ကုိ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ တသားတည္းျဖစ္ျခင္းကုိေဖာ္ျပျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။    ဖန္ဆင္းရွင္ကုိ မကုိးကြယ္မ၀တ္ျပဳခဲ့ရင္ သင့္အသက္တာမွာ တစ္ျခားေသာအရာမ်ားျဖစ္တဲ့ သင့္ရဲ႔ပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ား၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳမ်ား၊  သင့္အလုပ္စသျဖင့္ ထုိအရာမ်ားအေပၚမွာ သင္ကုိးစားၿပီး အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္ ဆုိတာ သတိေပးပါရေစ။

၁၀။ သတင္းေကာင္းကုိပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစရန္

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေဖာ္ျပလုိတာကေတာ့ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔သြားေရာက္၀တ္ျပဳျခင္းဟာခရစ္ေတာ္ရဲ႔သတင္းေကာင္းကုိက်ယ္ျပန္႔ဖုိ႔ဆုိတာပါပဲ။ ယုံၾကည္သူမ်ားရဲ႔ အသင္းေတာ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တဲ့လူမ်ဳိးတကာတုိ႔အားငါ့တပည့္ျဖစ္ေစျခင္းဆုိတဲ့    မသဲ ၂၈း၁၉ မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ပါပဲ။   ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ သတင္းေကာင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း၊  ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ၀င္စားခြင့္ရျခင္း စသည္မ်ားကုိ ေဟာေျပာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသုိ႔ လူအမ်ား ၀င္စားခြင့္ရရွိေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ ပုံမွန္သြားေရာက္၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သတင္းေကာင္းကုိ ဘယ္လုိက်ယ္ျပန္႔ေစႏုိင္ပါသလဲ။ နည္းေပါင္းစုံရွိပါတယ္။ ပထမအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႔ေဒသႏၱရ အသင္းေတာ္မ်ား သင္အလွဴေငြအားျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ သင့္ေနထုိင္ရာေနရာမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔သတင္းေကာင္းကုိ ပုိမုိေဟာေျပာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူမ်ားရဲ႔ အလွဴေငြအားျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိတဲ့ေနရာမွာ ထုိေနရာတဲ့ သာသနာဟာေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  အသင္းေတာ္သုိ႔ပုံမွန္သြားေရာက္ျခင္းအားျဖင့္   သင့္ပုံမွန္ေပးလွဴႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။    ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အသင္းေတာ္မွာ ေဟာၾကားတဲ့ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္ကုိၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္လည္း ၀ိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာ ပုိမုိႏုိးၾကားလာမွာျဖစ္ၿပီး ထုိသတင္းေကာင္းမ်ား ကုိျပန္လည္ေ၀ငွႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ ပုံမွန္လာေရာက္ သူမ်ားအေနနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔အသက္ရွင္ျခင္းဟာလူသားမ်ားအတြက္ဘယ္လုိအဓိပါယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ  သင္ကျပန္လည္ေ၀ငွနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ကေတာ့ သင္ဗိမာန္ေတာ္သု႔ိ ပုံမွန္လာေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္တုိင္းမွာ သင့္ရဲ႔မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ သင္ေခၚဖိတ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔လည္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ သတင္းေကာင္းကုိၾကားခြင့္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ- သင့္ကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႔ဗိမာန္ေတာ္မွာ မၾကာမီ ေတြ႔ဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနပါမယ္။

ကုိသက္ခုိင္
thet.tkm@gmail.com

မူရင္းေဆာင္းပါး- Ten Good Reasons to GO to Church by Peter Mattice from The Christian Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *