အိပ္မက္သစ္

* နံနက္ခင္း ခ်က္ခ်င္းမ်က္ႏွာသစ္ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ့ အႏွစ္ အခ်စ္ေတြနဲ႔ အစျပဳျခင္းေပါ့။   ** စိုင္းထီးဆိုင္ရဲ့သီခ်င္း (ေန႔သစ္) ” အေရွ႕ဆီမွာ ေရာင္နီေလး . . . . ထြန္းလို႔လာၿပီ . . . မိုးလင္းေတာ့မယ္ ထေတာ့ညီမေလး . . . . ကမာၻေပၚမွာ မဂၤလာရွိတဲ့ အခ်ိန္၀ယ္။ . . . . .   *** ေန႔သစ္ေတြအေၾကာင္း အေဟာင္းေတြကိုခ်န္ရစ္ (အန္းတိတ္ေတြကိုခ်န္ရစ္) အိပ္မက္သစ္ေတြမက္ေစကြယ္ . . . . .။ ေယာန

» Read more

ေယေဟာ၀ါ နာမေတာ္-၁၆ မ်ဳိး

Jehovah ၏အနက္အဓိပၸါယ္မွာ ထာ၀ရျဖစ္သည္။ (က၊၂၁း၃၃၊ ထြ၊၃း၁၃-၁၄၊ ၆း၃၊ဆာလံ၊ ၈၃း၁၈၊ ေဟ႐ွာ၊ ၁၂း၂။ ၂၆း၄) 1. Jehovah Elohim-the Eternal Creator ထာ၀ရဖန္ဆင္း႐ွင္ အၾကိမ္(၁၀၀)မကေဖာ္ျပထားပါသည္။(က၊၂း၄-၂၅ ) 2. Jehovah Adonai – the Lord our Sovereign; Master Jehovah တန္ခုိးအာဏာေတာ္အတိုင္းမသိ၊ၾကီးကဲထြဋ္ျမတ္ေတာ္မူေသာ (က၊ ၁၅း၂၊၈ ) 3.Jehovah Jireh –the Lord will see or Provide ၾကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈသူ၊ (က၊ ၂၂း၈-၁၄။ ေရာ၊၈း၃၂ ) 4. Jehovah Nissi -the Lord our Banner ေအာင္ျမင္ျခင္း၊(ထြ၊ ၁၇း၁၅ ) 5. Jehovah Rophe –the Lord

» Read more

အိပ္မက္သစ္

* ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ ရြက္လႊင့္ခဲ့ၾကတယ္ . . . . .   * ဒီပင္လယ္ျပင္မွာ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈေတြ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈေတြ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲ . . . . .   * တခမ္းတနား လွပေနလိုက္ပံုမ်ား ကာလသံုးပါး အလွည့္အေျပာင္းမွာ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ အတုံးအရုန္းပြင့္လို႔ . . . . .   * ရြက္က်ိဳးရင္ တက္နဲ႔ေလွာ္မယ္ တက္က်ိဳးရင္ လက္နဲ႔ေလွာ္မယ္ စံုညီအင္အား မကုန္မခမ္းေပါ့   * ဒီေလွနဲ႔ တေပ်ာ္တပါး အတူစီးေမ်ာၾကမယ္ေလ  . . . . .။   ေကာင္းအိမ္ေမႊး

» Read more

ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့

“သစ္ေတာအစ မ်ိဳးေစ့က” (The forest in the seed)  ဟူေသာစကားကို သင္ၾကားဘူးေကာင္း ၾကားဘူးပါမည္။ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့မွ စ၍ သစ္ေတာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ သင္ယခု မ်ိဳးေစ့ခ်သင့္ပါသည္။ သစ္ေတာ၏တန္ဖိုးႏွင့္ မ်ိဳးေစ့၏တန္ဖိုးမတူေပ။ သစ္ေတာက ပို၍အဖိုးတန္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့မွ စရပါမည္။ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့က မည္မွ်တန္ဖိုးမရွိေသာ္လည္း အေလးမထား၍ မရပါ။ မ်ိဳးေစ့သည္ မပ်က္လွ်င္ တစ္ေစ့တည္းေန၏။ ပ်က္လွ်င္မူ အဆတစ္ရာမက ပြါးမ်ားေစႏိုင္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္လည္း ထိုနည္းတူ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲရပါမည္။ မ်ိဳးႀကဲျခင္းဆိုသည္ကား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေပးဆပ္ျခင္း၊ စြန္႕လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုသည္။ သင္ယေန႕ခံစားရျခင္းသည္ ယခင္ကစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာအရာမ်ား သီးပြင့္လာ၍ျဖစ္သည္။ ယေန႕စိုက္ပ်ိဳးလွ်င္ ေနာင္အခါ စားသံုးရမည္ ဟုေျမာ္လင့္ႏိုင္ သည္။ သင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါ၏ေလာ။ စိုက္ပ်ိဳးသူတိုင္းက အသီးကိုစားဖို႕ေမွ်ာ္လင့္၍သာစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စားရမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္၍စိုက္ပါ။ ဤသည္ကို ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့ဟုေခၚပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ သင္မည္မွ်ပံုေအာပါမည္နည္း။

» Read more

ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းအေပၚ ေယဘုံယ် သုံးသပ္ခ်က္

နိဒါန္း ခရစ္ယာန္သာသနာၿပဳပုံစံႏွင့္ခရစ္ယာန္သာသနာအေပၚ ခံယူခ်က္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေၿပာင္းလဲလာေသာ ခရစ္ယာန္ဓမ္ၼအေတြးအေပၚ မူတည္ၿပီး အစဥ္ေၿပာင္းလဲလာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အၿပင္ ဤေၿပာင္းလဲမႈထဲတြင္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး အၿမဲဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာမွသာလ်င္ ဤအခ်က္ကို သိရွိႏုိင္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမိုင္းကိုေလ့လာသည့္ အၿပင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ သို႕မွသာလ်င္ အတိတ္မွအမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး မ်က္ေမွာက္အသင္းေတာ္ သာသနာအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သာသနာၿပဳပုံစံကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ေခတ္အတြင္းခရစ္ယာန္သာသနာ (ခသ ၃၇-၁၀၀) တမန္ေတာ္ေခတ္အတြင္း ခရစ္ယာန္သာသနာကို ေယဘုံယ်အားၿဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿခားလို႔ ရပါသည္။ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာႏွင့္ ေဟလသခရစ္ယာန္သာသနာတို႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာအေၾကာင္းကုိ နားလည္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ ေယရုရွလင္အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို သိရွိဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ ေယရုရွလင္အသင္းေတာ္သည္ ေယရႈ၏တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေဆြမ်ဳိးမ်ား စုေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။ သူတို႕သည္

» Read more

ဘာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုံမွန္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါသလဲ

အလုပ္မ်ားလြန္းသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုံမွန္တက္ေလ့ရွိပါသလား။ လူအမ်ားစုက ဘုရား ေက်ာင္းမွာ ပုံမွန္၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ေပးတာထက္ သူတုိ႔ျပန္ရတာ ပုိမ်ားတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ဒါဆုိမိတ္ေဆြ သင္ဘုရား ေက်ာင္း သြားဖုိ႔  စိတ္မပါဘူးလား၊ သြားဖုိ႔သင့္ကုိဘာလွဳံ႔ေဆာ္မွဳမွမရွိဘူးလား။   ဘာေၾကာင့္ သင္ဘုရားေက်ာင္း ကုိ သြားေရာက္ ၀တ္ျပဳသင့္တယ္ဆုိတာ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ အားျဖင့္ သင့္ကုိ ဘိတ္ေခၚပါရေစ။ ၁။ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ မိတ္သဟာယဖဲြ႔ရန္ ခရစ္ေတာ္ဟာ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ သင္သိခဲ့ရင္၊ ထုိအခ်က္က သင့္ကုိ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႔ လွဳံ႔ေဆာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္သူမ်ား စုေ၀း၀တ္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ ထုိသခင္လည္း ထုိသူမ်ားနဲ႔ အတူရွိတယ္ဆုိတာ သိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ယုံၾကည္သူမ်ားနဲ႔ အတူရွိတယ္ဆုိတာ စစ္မွန္တဲ့အခ်က္ျဖစ္သလုိ ထုိသခင္ဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကားနာတဲ့သူမ်ားရဲ့ အလယ္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိတယ္ဆုိတဲ့

» Read more
1 2 3 4