ကၽြန္ေတာ့ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို

အသစ္ျပဳျပင္ေနပါသျဖင့္

ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းအတြက္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.