ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္၍ ကိုးကြယ္ခြင့္ရိွ ေသာ လူ႔အဖြဲ႕စည္းတြင္ ယေန႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဘာသာ အယူ၀ါဒတုိင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး၊ ေမတၱာ တရားအႏွစ္သာရမ်ားရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကေသာ္လည္းေကာင္း သူတုိ႔သာလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စစ္မွန္ေသာအမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္အယူ၀ါဒစစ္ကို ရထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာၿပီး လက္ရိွအသင္းေတာ္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနသည္ဟု တင္ျပေျပာဆိုလာပါက သတိထားဖုိ႔လိုအပ္လာ သည္။ ထုိသူမ်ားသည္ မူလယံုၾကည္ခ်က္အယူ၀ါဒမ်ားကို ကုိယ္လုိရာစြဲၿပီး အစြန္းေရာက္ေတြးေခၚ ျခင္းျဖင့္ အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္ရိွ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္အခ်ဳိ႕တြင္ အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒသြန္သင္မႈ မ်ားရိွေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံျခားမွ အကူအညီမ်ားကိုယူၿပီး အသင္းေတာ္ဂုိဏ္းဂဏသစ္မ်ား တည္ေထာင္လာၾကသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ အစြန္းေရာက္ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕လည္း ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသြန္သင္မႈၾသ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ မ်ားသည္လည္း လက္ရိွအသင္းေတာ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔၀င္ေရာက္လ်က္ရိွသည္။ ထုိအစြန္း ေရာက္သြန္သင္မႈၾသ၀ါဒမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသင္းေတာ္မ်ားကို မ်ားစြာ ဒုကၡေပးလာႏုိင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မွားယြင္းမႈျပႆနာမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပရိယာယ္ မ်ားလွေသာ လွည့္စားမႈႏွင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈတုိ႔ကို မည္ကဲ့သုိ႔ကုိင္ တြယ္ေရွာင္ရွားမည္နည္း။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔ေသာ အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒ၊ ဂုိဏ္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သြားသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူတစ္ဦးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္သနည္း။ ထုိသုိ႔ေသာ အစြန္းေရာက္ဂုိဏ္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံမည္နည္း (သုိ႔) မည္ကဲ့သုိ႔ ကုိင္တြယ္မည္နည္း။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တုိင္း သည္ အမွားႏွင့္ အမွန္ကိုခြဲျခားသိၿပီး ပညာရိွစြာ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ သမၼာသတိျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ အစြန္းေရာက္အယူသီးတုိ႔၏ ၀ါဒသေဘာသဘာ၀မ်ားကို တင္ျပ လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစြန္းေရာက္အယူသီးဂိုဏ္း၀ါဒမ်ားကို အဂၤလိပ္လုိ (Cults) ဟုေခၚသည္။ Cults ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ေ၀ါဟာရအဓိပါယ္မ်ားစြာရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္၊ က်င့္သံုးမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စနစ္ႀကီးကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေ၀ါဟာရကို အဘိဓာန္က်မ္းမ်ားတြင္ (၁) စြဲလန္းယံုၾကည္မႈ (၂) ဘာသာအယူ၀ါဒဆုိင္ရာသီးသန္႔က်င့္သံုးေသာ ဓေလ့စ႐ုိက္စနစ္ (၃) ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒတစ္ခုကို တန္းတန္းစြဲသက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း (၄) ယင္းသုိ႔ေသာ အယူ၀ါ ဒ ရိွေသာလူတစ္စု သုိ႔အဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခု (၅) လြဲမွားေသာတရားေတာ္ႏွင့္ မကုိက္ညီ ေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ တတိၱ၀ါဒ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၀ါဒကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။
Theology Content အရ Cults ဟူသည္ အမ်ားလက္ခံထားေသာ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ျပင္ပမွာရိွေနေသာ သီးျခားအုပ္စုကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ မူလယံုၾကည္သူမ်ား မွျဖာထြက္လာခဲ့ၿပီး မူလဘာသာအယူ၀ါဒအေပၚ ကုိယ္လုိရာစြဲၿပီး အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚမ်ား သြတ္သြင္းကာ ျပန္လည္ပံုေဖာ္ထားသည့္ဂိုဏ္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမုိင္းစဥ္လာ ခရစ္ယာန္ ယံု ၾကည္ခ်က္မ်ားကို မလုိက္နာေသာအုပ္စုကို အစြန္းေရာက္ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား Cults ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

Cults ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း လြယ္ကူစြာသတ္မွတ္ရလွ်င္ ဘုရား သခင္၏ သံုးပါးတစ္ဆူျဖစ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ လူ႔ဇာတိခံယူျခင္းစသည့္ အရာမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ Cults မ်ားသည္ ေအာသိုေဒါ့သြန္သင္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျပစ္တင္ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး Walter Martin က Cults ဟူေသာ စကားလံုးကို အဓိပါယ္ဖြင့္ဆို ရာတြင္ “ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏ မူလယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ သည္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ လူ႔ဇာတိခံယူသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚ လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏ မွားယြင္းစြာ အနက္ဖြင့္မႈေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္သြားေသာအဖြဲ႕အစည္းဟု ေခၚသည္။

အစြန္းေရာက္ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းဆုိင္ရာခရစ္ယာန္ယံုၾကည္မႈ မ်ားမွာ လမ္းလြဲမွားယြင္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏ သမုိင္း၀င္သြန္သင္မႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုက ဤအရာသည္ မွန္ကန္ေသာ အသင္း ေတာ္ႏွင့္ ကမၻာႀကီးကို လွည့္စားဖုိ႔ရန္အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ မွားယြင္းေသာ ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

World Books Encyclopedia ၌ Cults ဆိုသည္မွာ သက္ရိွထင္ရွားေခါင္းေဆာင္တစ္္ ေယာက္၏ သြန္သင္မႈအသစ္ သို႔မဟုတ္ သမာ႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ သြန္သင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ ေသာသူ၊ သစၥာရိွေသာသူ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ Cults ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအသံုး အႏႈန္းသည္ မည္သည့္ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳမႈစနစ္ကိုမဆို ရည္ညႊန္းသည္။ နတ္ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ ေသာအုပ္စုမ်ားကိုပင္ Cults ဟုေခၚသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ခါတြင္ Cults ဆိုသည္မွာ ထူးျခားဆန္းၾကယ္သည့္ အသစ္ေသာ သြန္သင္မႈႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို စည္း႐ံုးႏိုးေဆာ္သည့္ သက္႐ိွေခါင္းေဆာင္ေနာက္လုိက္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ကမၻာေပၚတြင္ Cults အဖြဲ႕ေပါင္း 3000 ေက်ာ္ရိွသည္ သက္လတ္ပုိင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အသင္းသာ ၃ သန္းခန္႔ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။

အစြန္းေရာက္အယူသီးဂုိဏ္း၀ါဒမ်ားေပၚေပါက္လာရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သိပံပညာႏွင့္ စက္မႈ၌လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ ႐ုပ္၀တၳဳပုိင္း၌ အလြန္တိုးတက္လာသည္။ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားက လူ၏စိတ္ဆႏၵကို ေက်နပ္မႈရိွေအာင္ မျဖည့္စြမ္း ႏုိင္သျဖင့္ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားအလြန္ တိုးတက္ေနေသာ္လည္း လူတုိ႔၏စိတ္ဓာတ္ေရးရာတြင္ ေလ်ာ့က်ေန သည္။ ထုိအခါ စိုးရိမ္မႈ၊ မေရာင့္ရဲမႈ၊ မလံုၿခံဳမႈႏွင့္ အလိုမျပည့္မႈမ်ား တိုးပြားလာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲကို အားထားလာၾကသည္။

မေသခ်ာမေရရာေသာအေျခအေနႏွင့္ လူသားမ်ားရင္ဆုိင္လာရေသာအခါ သူတုိ႔တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေပၚေပါက္လာသည္။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈဒဏ္ကို သူတုိ႔သည္ မခံႏုိင္၍ အားကိုးရာမဲ့အေျခ အေနမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကံေဆာင္ၾကသည္။ အားကိုးစရာတစ္ခုခုကို ရွာေဖြၾကသည္။ မိမိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳကိုအသံုးျပဳၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာအေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေသာအခါ စိတ္၏ေအးခ်မ္းမႈမခံစားရသည့္အေျခအေနျဖစ္လာ သည္။

သူတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘ၀တုိ႔ကိုက္ညီမႈမရိွေသာအခါ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ  အႀကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရၿပီး ထြက္ေပါက္ရွာၾကသည္။ ထာ၀ရမဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ တဒဂၤေပးႏုိင္သည့္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရွာေဖြကာလာၾကသည္။ ေလာကဒဏ္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်ခံစား လာရေသာလူသားမ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ေပါက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ လူမွာေျပာင္းလဲမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာေသာအခါတြင္လည္း ေကာင္း၊  မိသားစုညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေသာအခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ ေသာ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊ အစြန္းေရာက္ အယူသီးဂိုဏ္း ၀ါဒမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက အေၾကာင္းျပၾကသည္။

အစြန္းေရာက္အသီးဂုိဏ္းဂဏာ၀ါဒမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရိွသည့္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

အစြန္းေရာက္ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္သေဘာ ထားမ်ားကို ျငင္းပယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္သာ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တဆက္တည္းမွာပင္ ခရစ္ေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆို ၾကသည္။ သူတို႔သည္ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ သူတုိ႔သာစစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ပံုစံျဖစ္သည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသြင္ျပင္လကၡဏာရိွသည့္ သြန္သင္မႈအုပ္စုဘာသာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစြန္းေရာက္အယူသီး ဂုိဏ္း၀ါဒမ်ားဟုေခၚဆိုႏုိင္သည္။

  • ထက္ျမက္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈရိွျခင္း
  • က်မ္းစာအပိုရွိျခင္း (သုိ႔) က်မ္းစာအျပင္ဘက္မွ အခြင့္အာဏာ
  • သမၼာက်မ္းစာကို အသစ္ေသာအနက္ဖြင့္ဆိုမႈရိွျခင္း
  • အသစ္ေသာသမၼာတရားရိွျခင္း
  • ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ျခင္း (သုိ႔) မျပည့္အ၀ အသိ အမွတ္မျပဳျခင္း။
  • ဘုရားကတိႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာျပင္ပမွ သြန္သင္ျခင္း (သံုးပါးတစ္ဆူ)
  • အက်င့္အားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္း
  • မွားယြင္းေသာပေရာဖက္ (မိစၦာပေရာဖက္)

(က)    ထက္ျမက္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈရိွျခင္း

ထူးျခားဆန္းက်ယ္ေသာ အသစ္ေသာသြန္သင္မႈမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ ေနသည့္ သက္ရိွေခါင္းေဆာင္ရိွသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတုိ႔တြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အမွန္ တရားမ်ားကို သီးသန္႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာေၾကာင့္ သူ၏အမိန႔္ကို သစၥာရိွရိွႏွင့္ အၾကြင္းမဲ့နာခံဖို႔ အသင္းသားမ်ားအားေျပာဆိုသည္။
ဗဟိုဦးစီးစနစ္က်င့္သံုးၿပီး ဦးေဆာင္သူမ်ားက သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ အၾကြင္းမဲ့ ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာ တမန္ေတာ္အျဖစ္ခံယူသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခြင့္ အထူးဆက္သြယ္မႈရိွေသာေၾကာင့္ ဓမၼအေတြးအေခၚမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တုိင္ႏႈတ္တုိက္ သြန္သင္ေပးရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းေဆာင္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရားလိုလိုသြန္သင္တတ္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုေတြ႕ႏုိင္ဖုိ႔ ၀င္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းမွာ သူသာျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရိွလာသည္။

ထုိသုိ႔ထက္ျမက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္အေပၚ လံုး၀မွီခိုယံုၾကည္ၿပီး အသက္ရွင္ျပဳမူေနထုိင္ၾကသည္။ အသင္းသားမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ ေသာ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအသင္းအဖြဲ႕အတြက္ ေပးလွဴပါ၀င္ၾကသည္။ အက်င့္ပ်က္ေသာ မေကာင္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ ပ်က္စီးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ကို အေျချပဳ ထားသည္။ ၎တုိ႔သည္ ပုဂိၢလိကသေဘာ၊ အနည္းစုသေဘာကို ေဆာင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂုိဏ္း၀င္ အေရအတြက္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ တိုးပြားလာေသာအခါ ဘာသာေရးဂုိဏ္း (Relagion) တစ္ခုအသြင္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာတတ္သည္။


အိပ္မက္သစ္မဂၢဇင္း အမွတ္(2)၊ 2003၊ မွ ေမာင္ဇလပ္ျဖဴေရးသားေသာ  ခရစ္ယာန္ႏွင့္အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒ(2) ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *