“  ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူစက ေယာက်ာ္း ႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တည္းကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။  ထို အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းသည္ ကိုယ္ မိဘ ကို စြန္႔၍ ကိုယ္ ခင္ပြန္း ၌ မွီဝဲသျဖင့္ ၊ထို သူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ တစ္သားတစ္ကိုယ္ တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လင္မယား တို႕သည္ ႏွစ္ဦးတည္း ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ တြဲဘက္၍ ထမ္းပိုးတင္ေတာ္ မူေသာ အရာကို လူမခြဲမခြာေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။’’  (မာကု  ၁၀း၆-၉)။

 

“ အိမ္ေထာင္ မိသားစု ”  ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ ၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ထားေသာ လူ႕ အသိုက္ အဝန္း ျဖစ္သည္။ (ကမာၻ ၂း၁၈ – ၂၄) ။ မိခင္၊ ဖခင္ ႏွင့္ သားသမီးမ်ား တစ္ေနရာတြင္ အတူတကြ စုေဝးေနထိုင္ၾကျပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားအေပၚ အေျခခံလ်က္၊ ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံ၍ ေဆာင္ရြက္စရာ အမႈကိစၥရွိသမွ်ကို ဝိုင္း ဝန္းသယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္ရင္း ဘသခရီးကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြား ဖို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

 

“ အိမ္ေထာင္မိသားစု ” ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဴးႏြယ္ အစဥ္အဆက္တို႔ကို သီခ်ဳပ္ထား ေသာ  ‘ ခ်ည္မွ်င္ ‘ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ အားျဖင့္ သာလွ်င္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘိုးေဘးမ်ား၊  မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ဆက္စပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘိုးေဘးမ်ား၏ အသက္ရွင္ေနထို္င္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ ေနရပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ အမည္နာမမ်ားကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အိမ္ေထာင္ အားျဖင့္ သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္  တို႕အနာဂတ္ ေရွ႕ေရးးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

အိမ္ေထာင္မိသားစု (Family) ကို အိမ္ (Home) ဟု အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ၾက ပါသည္။ အိမ္ ဆိုသည္ မွာ မိမိ၏ အသဲႏွလံုး ရွိေသာ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မိသားစု (သို႔မဟုတ္) အိ္မ္ ဆိုသည္မွာ လူသား မ်ား ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ မူလ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ (သို႔မဟုတ္) ဌာနခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

 

ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အိမ္ေထာင ္ျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ-         ၁။ ဘုရားသခင္  အေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ရမည္။ (ဆာ ၁၂၇း ၁)။

 

ထာဝရဘုရားသခင္သည္ အိမ္ကို ေဆာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ ေဆာက္ေသာသူတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီး လုပ္ေဆာင္ ၾက၏ ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ၊ဘုရားသခင္မပါဘဲ တည္ေထာင္ထား ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ က်ရႈံး သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ မွန္သမွ်တို႔ သည္လည္း အခ်ည္းႏွီး အလဟသ ျဖစ္ကုန္မည္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္ မမူလွ်င္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မည္။

(၁ေကာ ၁၅း၁၄) ဟုဆိုထားသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္မပါေသာ လက္ထပ္ျခင္းသည္လည္း က်ရႈံး မႈႏွင့္ သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။          ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔  မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို တစ္ခုကို မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္ေနရမည္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ေနျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အၾကံအစည္ေတာ္ ျပီး ျပည့္စံုလာရန္ အတြက္အပ္ႏွံ အေစခံေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခ့ယူယံုၾကည္ေနရမည္။

 

အိမ္ေထာင္မ်ား တြင္ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည့္ေငြေရးေၾကးေရး ၾကပ္တည္းခက္ခံမႈ၊ ဖ်ားနာမႈ၊ အိမ္သားအခ်င္းခ်င္း မသင့္မတင့္ျဖစ္မႈ၊ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာမ်ားႏ်င့္ ေတြ႕ၾကံဳရင္ ဆိုင္ရမႈ စသည့္ ဘဝေလာက္ကဓံလႈိင္းမ်ားရုိက္ခတ္လာေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္

၏ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္တည္းဟူေသာ အိမ္ျဖစ္ေနမွသာလွ်င္ မျပိဳမလဲ၊ ခိုင္ျမဲစြာဆက္လက္ ရပ္တည္ေနႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ (သု ၁၄း ၁၂၊ ဧဖက္ ၅း၁၅-၁၇)။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ ႏွင့္အညီ က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အစဥ္ထာဝရျငိမ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆုေက်းဇူး  ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ရရွိခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ (၁ေယာ ၂း၁၅-၁၇)

 

၂။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ရမည္။ (၁ေယာ ၁၃း၄-၈)

 

အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ရုပ္ရွင္ ထဲကလို အေပၚယံအခ်စ္မ်ိဳးျဖင့္ တည္ေဆာက္၍ မရပါ။ ( ၁ေကာ ၁၃း၄-၈) တြင္ ေဖာ္ျပသည္႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္၊ အေျပာထက္ လက္ေတြ႕အလုပ္ျခင့္ ခ်စ္ၾကဖို႔ သြန္သင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုတြင္ရွိေသာ မိသားစုဝင္မ်ားတို႕သည္ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ျခင္းစသည္႔ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးျဖင့္ အစဥ္အျမဲ အသက္ရွင္ ေနထိုင္က်င့္ၾကံျပဳမႈေနရမည္။ ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္း၊ ဝါၾကြားျခင္း၊ မာန္မာန ေထာင္လႊားျခင္း၊ မေလ်ာက္ပတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ေဒါသအမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း စသည့္တို႔သည္အိမ္ေထာင္ကို ျပိဳကြဲသြားေစမသည္႔အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္႔အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ (၁ေကာ ၃း၁၈)။

 

မိသားစုဝင္မ်ားတို႔သည္ တစ္ဦးလဲေသာ္ တစ္ဦး ထူမ၊ တစ္ဦးအားနည္းေသာ္ တစ္ဦးက ေဖးမကူညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ရယူလိုသည္႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေပးဆပ္လိုသည္႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သခင္ေယရႈ၌ရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ (ေယာ ၁၅း၁၃၊ ဖိ၂း၅)။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိေသာ အိမ္ေထာင္ ၌ ဘုရားသခင္လည္း ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (၁ေယာ ၄း၇-၈)။

 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သည္သာလွ်င္ အလြန္ေလးလံမ်ားေျမာင္ လွသည္႔ အိမ္ေထာင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လြယ္ကူေပါ့ပါးေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည္႔ အိမ္ေထာင္တစ္ခုျဖစ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးးႏွင့္ အလိုအပ္ဆံုးေသာအရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေခါင္းပါးဆိတ္သုဥ္း ေနေသာ အိမ္ေထာင္သည္ သာယာေပ်ာ္ရြင္မႈအေပါင္းႏွင့္ ကင္းေဝးေနမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျငိးေငြ႕ဖြယ္ျဖစ္ေန ေပလိမ့္မည္။ ထိုထက္မက ျပိဳကဲြသြးရန္ အလြန္လြယ္ကူေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွွိသြား လိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္  အျမတ္ဆံုး ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ (၁ေကာ ၁၃း၁၃)။

 

၃။သစၥာေစာင့္သိျခင္း အေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ရမည္။ (၁ေကာ၁၃း၇-               ၈) ။

 

အၾကင္လင္မယားတုိ႔သည္ ေသသည္႔တိုင္ေအာင္တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သစၥာေစာင့္ သိေနရမသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္၊ ခက္ခဲခ်ိန္၊ မသညသည္႔အေျခအေနအခ်ိန္အခါမ်ိဳး တြင္မဆို၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ခ်ိန္က၊ လူေရွ႕ ဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ သစၥာဆိုခဲ့ေသာ လက္ထပ္ပဋိညာဥ္ ကို ေအာက္ေမ့သတိရလ်က္၊ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာေနရမည္။ ထို႔အတူ အိ္မ္ေထာင္မိသားစုဝင္ အေယာက္စီတိုင္းသည္ လည္း မေျပာသင့္ မလုပ္သင့္သည္႔  အမႈအရာမ်ားကို ေရွင္ၾကဥ္ ရမည္ ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကဥ္စိတ္ခ်မႈရွိရမည္။ သံသယစိတ္ကင္းရွင္းရမည္၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၌ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳးယြင္းခ်က္ရွိေနခဲ့လွွ်င္လည္း၊ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အျမင္မွန္ရလာ လိမ့္မည္၊ ျပန္ေကာင္းလာမည္ဟူေစာ ေမွ်ာင့္လင့္ခ်က္ ထားရွိရမည္။

 

အိ္မ္သားအခ်င္းခ်င္း လက္စားေခ်မႈ၊ လက္တံု႔ျပန္မႈ မျပဳဘဲ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံလ်က္၊ အဆိုးကို အေကာင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူတတ္ေသာ သေဘာကိုယ္စီရွိရမည္၊ သူတစ္ပါးက စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ္လည္း ကိုယ္က ကာကြယ္ေပးရမည္။ မိသားစုဝင္မ်ားသည္  ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္ေနရမည္၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတည္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ကတိတည္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္း အရာရာ၌ကတိသစၥာေစာင့္သိသူူ၊ ကတိတည္သူျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ သစၥာေစာင့္သိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာအိမ္ေထာင္သည္သာလွ်င္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈတို႔ျဖင့္ ရပ္တည္ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

နိဂံုး

 

အိမ္ေထာင္မိသားစု ဆိုသည္မွာ ဤ ေလာက၌ရွိေသာ ေကာင္းကင္းဘုံျဖစ္သည္ဟု တင္စားေျပာဆိုေလ့ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတိမထားလွ်င္ ေလာကငရဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ ေကာင္းကင္းဘုံ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အႏွစ္သာရမ်ား ႏွင့္ျပည့္ဝေနရမည္ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အခ်က္ (၃)ခ်က္အတို္င္း လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ အိမ္ေထာင္မွသာ လွွ်င္၊ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္၊ ဘုရားသခင္ စိတ္ေတာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

 

အသင္ေတာ္အစ၊ အိမ္ေထာင္က ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားႏွင့္အညီ၊ သာယာေအာင္ျမင္ ေသာ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အသင္းေတာ္သည္လည္း အဘက္ဘက္မွာ ခြန္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာ ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ၊ သာယာေပ်ာင္ရႊင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ တို႕သည္လည္း အဘက္ဘက္မွာ ၾကီးပြားတိုးတက္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

 

ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္သားသမီး အေယာက္စီတိုင္း တို႔သည္လည္း ဘဝအသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မႈေသာ အိမ္ေထာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးစားအား  ထုတ္ၾကပါစို႔။

 

သိကၡာေတာ္ရဆရာဂ်ာေနာ္ဂ်ဴနီယာ

ရန္ကုန္ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *