ယေဟောဝါ နာမတော်-၁၆ မျိုး

Jehovah ၏အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ထာဝရဖြစ်သည်။
(က၊၂၁း၃၃၊ ထွ၊၃း၁၃-၁၄၊ ၆း၃၊ဆာလံ၊ ၈၃း၁၈၊ ဟေရှာ၊ ၁၂း၂။ ၂၆း၄)

1. Jehovah Elohim-the Eternal Creator
ထာဝရဖန်ဆင်းရှင် အကြိမ်(၁၀၀)မကဖော်ပြထားပါသည်။(က၊၂း၄-၂၅ )

2. Jehovah Adonai – the Lord our Sovereign; Master Jehovah
တန်ခိုးအာဏာတော်အတိုင်းမသိ၊ကြီးကဲထွဋ်မြတ်တော်မူသော (က၊ ၁၅း၂၊၈ )

3.Jehovah Jireh –the Lord will see or Provide
ကြီးကြပ်ကြည့်ရှုသူ၊ (က၊ ၂၂း၈-၁၄။ ရော၊၈း၃၂ )

4. Jehovah Nissi -the Lord our Banner
အောင်မြင်ခြင်း၊(ထွ၊ ၁ရး၁၅ )

5. Jehovah Rophe –the Lord our healer
အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသည်။ (ထွ၊၁၅း၂၆ )

6. Jehovah Shalom- the Lord our Peace
ငြိမ်းသက်ခြင်းအရှင်၊ (တရားသူ၊၆း၂၄ )

7. Jehovah Tsidkeenu -the Lord our righteousness
ဖြောင့်မတ်ခြင်း ။(ယေရ၊ ၂၃း၆၊ ၃၃း၁၆ )

8. Jehovah Mekoddishkem -the Lord our sanctifier
သန့်ရှင်းခြင်း။ (ထွ၊၃၁း၁၃၊ ယေဇ၊ ၂၀း၁၂၊ ဝတ်၊၂၀း၈၊ ၂၁း၈၊ ၂၂း၉၊ ၁၆ ၊၃၂ ၊)

9.Jehovah Sabaoth –the Lord of hosts
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်၊အထွဋ်အမြတ်။ (၁ရာ၊၁း၃)(၂၈၁ကြိမ်ဖော်ပြထားသည်။)

10.Jehovah Shammah -the Lord is present
အတူရှိသောဘုရား (ယေဇ၊ ၄၈း၃၅ )

11. Jehovah Elyon –the Lord most high
အမြင့်ဆုံးသောဘုရား (ဆာ၊ရး၁၇၊ ၄ရး၂ ၊၉ရး၉ )

12.Jehovah Rohi –the Lord my Shepherd
သိုးထိန်း၊(ဆာ၊၂၃း၁ )

13.Jehovah Hosseenu –the Lord our maker
ဖန်ဆင်းပြုလုပ်သူ၊(ဆာ၊၉၅း၆ )

14. Jehovah Eloheenu –the Lord our God
ကျွန်ုပ်တို့ဘုရား၊ (ဆာ၊၉၉း၅၊ ၈၊၉၊ )

15. Jehovah Eloheka -the Lord the God
သင်၏ဘုရားသခင်၊( ထွ၊၂၀း၂၊ ၅၊၇၊)

16. Jehovah Elohay –the Lord my God
ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ (ဇာခရ၊ိ ၁၄း၅ )

မူရင်း၊- http://simonkamta.blogspot.com/2011/11/blog-post_3217.html