ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ် ာ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(က) ခရစ္ယာန္လူငယ္၏ အရည္အခ်င္းမ်ား

(၁) ခရစ္ယာန္လူငယ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္လိုက္ေလွ်ာက္ရမည္။

(ဆာ ၁၁၉ း ၉၊ ေဒသနာ ၁၂ း ၁)

(၂) ခရစ္ယာန္လူငယ္သည္ တာ၀န္ယူတတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ (ျမည္ ၃ း ၂၇၊ က ၃၉ း ၁-၁၂)

(၃) ဥာဏ္ပညာ ဆည္းပူးသူျဖစ္ရမည္။ (၃ရာ ၃ း ၇-၉)

(၄) ရႊင္လန္းစြာ အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ (ေဒ ၁၁ း ၉)

(၅) အနာဂတ္အတြက္ ရူပါရံုရွိေသာသူျဖစ္ရမည္။ (ေယာလ ၂ း ၂၈၊ သုတၱံ ၂၉ း ၁၈)

(၆) အိေျႏၵေစာင့္၍ ပံုသက္ေသေကာင္းျပရမည္။ (တိတု ၂ း ၆၊ ၁တိ ၄ း ၁၂)

(ခ) မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူငယ္လုပ္ငန္း

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည္။ သတင္းနည္းပညာလည္း တိုးတက္ေနသည္။ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အမွီလိုက္ၿပီး ယံုၾကည္သူလူငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရပါမည္။

(၁) ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ရန္ အသင္းေတာ္မ်ားက အားေပးရပါမည္။

(၂) စီးပြားေရးတိုးတက္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ အသင္းေတာ္က အားေပးရပါမည္။ ၾကြယ္၀ျခင္းသည္ အျပစ္မဟုတ္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၏ ကၽြန္ျဖစ္ျခင္းသာ အျပစ္ျဖစ္သည္။

(၃) အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ထမ္းပိုးညီေသာအိမ္ေထာင္မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ သြန္သင္ရပါမည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ေရာယွက္ေနေသာေခတ္တြင္ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မ်ား၏ ရွင္သန္မႈကိုဂရုျပဳရပါမည္။

(၄) ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္ကို လူငယ္မ်ား စြဲျမဲစြာခံယူဖို႔လိုပါသည္။ ရုပ္၀ါဒႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။

(၅) အသင္းေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ရမည္။ အသင္းေတာ္ကို ဗဟိုျပဳလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာျဖင့္ လူသားမ်ားကို အေစခံရမည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

တင္ျပသူ

ေဒါက္တာေစာေစးခူ