ဖြင့္ဆိုမႈအသစ္
အင္တာေနရွင္နယ္ရီဗြီးေအာ့ဖ္မစ္ရွင္ဂ်ာနယ္တြင္ စာေရးဆရာ ေဒါက္တာ မူဆာဒူဘီက ““သခင္ေယ႐ႈ၌ အိဒ္စ္ေရာဂါရွိသည္”” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ စာေရးသူမွာ
အာဖရိကန္အမ်ိဳးသမီး ဓမ္ၼေတြးေခၚရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဓမ္ၼသစ္အနက္ ဖြင့္ဆိုမႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၌ အိတ္စ္ေရာဂါရွိသည္ ဟု သူဖြင့္ဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္မွာ ရွင္မႆဲအခန္းႀကီး ၂၅ ပါအေၾကာင္းအရာပါ။
ရွင္မႆဲ ၂၅ ကို ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ သခင္ ေယ႐ႈက ““ ငါသည္ အိတ္စ္ေရာဂါခံစားခ်ိန္၌ သင္တို႔ သည္ ငါ့ထံသို႔ မလာၾက။ ငါ၏အနာမ်ားကို မေဆး ေၾကာေပး။ ငါ့အဖို႔
ေဆး၀ါးမ်ားလည္း ယူမလာၾက။ ငါ့ကို သင္တို႔ရြံရွာၾက၏။ ငါခံစားရေသာ အိဒ္စ္ေရာဂါ ေၾကာင့္ ငါ့ကိုစြန္႔ခြာၾက၏။ ငါ့ကို မႀကိဳဆိုခ်င္ၾက”” ဟု ေျပာေနသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ဤအိဒ္စ္ေရာဂါ ျပႆနာသည္ အသင္းေတာ္ တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ျပသည္။ မႆဲ ၂၅ အရ ခရစ္ေတာ္သည္ အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားႏွင့္ ထပ္တူခံစားသည္မဟုတ္ေလာ။
မႆဲ ၂၅ တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူ၌ မျပဳ သမွ် ခရစ္ေတာ္ကို မျပဳေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အိဒ္စ္ေရာဂါသည္အား မျပဳစုသေရြ႕ ခရစ္ေတာ္ကို
မျပဳစုျခင္းပင္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူ႕ေလာကတြင္ အသက္ ထင္ရွားစဥ္ ဆင္းရဲ၊ ဆာငတ္သူမ်ားကို ကူညီေဖးမခဲ့ သည္။ ယေန႔အသင္းေတာ္က ခရစ္ေတာ္နည္းတူ ဂ႐ုဏာထားျပဳစုမည္ဆိုက ေရာဂါႏွင့္ ေသမည့္သူမ်ား ပင္လွ်င္ လူ႕ဂုဏ္သိက္ၡာအျပည့္ႏွင့္ ေသဆံုးရမွာျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာဒူဘီက ေရးခဲ့သည္။
အမႈေတာ္ေဆာင္၍ မရေတာ့ေဒါက္တာဒူဘီ၏ အျမင္မ်ားကို Insideout Magazine တြင္ teve Titus ဆိုသူက ေဖာက္သည္ခ် ျပန္လည္ေရးသားခဲ့သည္။ Steve က ဆက္လက္၍ ““ အိတ္စ္ေရာဂါသည္ေတြနဲ႔ အတူတူေနဖို႔ ကူညီေဖးမဖို႔၊ ျငင္းဆန္မယ္၊ ရြံရွာမယ္ဆိုရင္ ေတာ့..ဘုရားအမႈေတာ္ကို ဘယ္လိုမွ ေဆာင္လို႔မရ ေတာ့ပါဘူး”” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဒူဘီက ရွင္မႆဲ ၂၅ ပါ အေၾကာင္းအရာကို သူမ၏ ေရခံ ေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အနက္ဖြင့္ဆိုသြားျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးလိုက္သည္။ သမ္ၼာက်မ္းစာတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ ဥပမာေတာ္ မ်ား ကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေသာ္ သနား ျခင္း၊ ဂ႐ုဏာ ထားရန္၊ ေမတ္ၱာထားရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရ သည္။ သို႔ျဖစ္၍
အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ကူညီမစမႈ သည္ အေရးႀကီးလာသည္။ ထိုိသို႔လည္းျဖစ္သင့္ပါ သည္။ ၁ေယာ၊ ၄း၂၀ ကို ဖြင့္ၾကည့္လွ်င္ ေသခ်ာေတြ႕ ႏိုင္၏။ ““မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရေသာ ညီအစ္ကိုကိုမွ မခ်စ္ဘဲ ျမင္လို႔မရတဲ့ ဘုရားကို ဘယ္လိုခ်စ္ႏိုင္မလဲ ”” ဟူ၍ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ လူကို ခ်စ္ဖို႔လိုလာၾကသည္။

၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေစခံျခင္း
ေဒါက္တာ အာရ္ေဂ်မဲက္ကဲလ္ေဗသည္ ေတာင္အာဖရိကရွိ Adams United Theological College ၏ အၿငိမ္းစားေက်ာင္အုပ္ျဖစ္သည္။ သူ၏တရားေဟာခ်က္တစ္ခု၌ ဘုရားသခင္ကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ လူသားေတြရဲ႕ အေစခံျခင္းကို ႏွစ္ခုအျဖစ္ မျမင္သင့္ပါ။ ဤေ၀ါဟာရႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိပ္ၸာယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

“ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သူကို ကိုယ္နဲ႔အမွ် ခ်စ္ခြင့္ရတာ၊ ကူညီခြင့္ရတာဟာ ထူးျမတ္ေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ခြင့္ ပါဘဲ။ သခင္ ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္က အဲ့သလို လုပ္ခဲ့တာကိုး”  ဟုလည္း ဆရာႀကီးကို ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဆိုလို သည္ မွာ ဘုရားသခင္ကို ၀တ္ျပဳသည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ သည္ဟု ဆိုရာတြင္ လူသားမ်ားကို ကူညီမစမႈက အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဘုရားေက်ာင္းနံရံ ခုန္ေက်ာ္ျခင္း
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားကို ေသခ်ာ စဥ္းစားေသာ္ အသင္းေတာ္ကို စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ကိုယ္စားျဖစ္၍ သခင္ေယ႐ႈ၏ ဧ၀ံေဂလိ၏တရား ေဟာေျပာထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ မႆဲ ၂၅ တြင္ ခရစ္ေတာ္က အငယ္ဆံုးေသာသူကို ျပဳစုဖို႔ မွာၾကား လိုက္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အိဒ္စ္ေရာဂါသည္ဆိုသူမ်ားကို ျပဳစုဖို႔ယံုၾကည္သူတိုင္း၌ တာ၀န္ရွိလာ၏။ ယံုၾကည္သူ မ်ားအားလံုးသည္ နံရံေလးဘက္ ကာရံထားေသာ
အသင္းေတာ္ဘုရားေက်ာင္းကို ခုန္ေက်ာ္၍ ကမ္ၻာ ေလာကႀကီးထဲသို႔ သြားေရာက္ျပဳစုရေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေထာက္ျပလာသည္။ ေ၀ဒနာသည္ေတြကို သနားၾကင္နာ ကူညီႏိုင္ဖို႔တြင္..ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အိဒ္စ္ေရာဂါ ခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္ အိဒ္စ္ေရာဂါသည္ ေတြကို ျပဳစုလိုက္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္ကို ျပဳစုေနသကဲ့ သို႔ ခံစားေနရန္ လိုအပ္ သည္။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္… ျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈအတြက္၊ ၀ါႂကြားမႈရွိ လာေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပ။
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
ေဒါက္တာ ဒူဘီ၏ ေဆာင္းပါးကို ျပန္စဥ္းစား လိုက္ေသာအခါ အသင္ေတာ္ မ်ား ျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားစြာ ေဖာ္ထုတ္ သြားသည္ဟု ျမင္ရပါသည္။ အိတ္စ္ေရာ ဂါသည္မ်ားကို စာနာေထာက္ထား သနား လ်က္ ကူညီေဖးမဖို႔လိုေၾကာင္း ပို၍ သိျမင္ လာရေတာ့သည္။ Care and Counselling ၏ အေရးပါမႈကိုလည္း ပို၍အဓိကက် ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အားငယ္ေနသူ မ်ားကို ဂ႐ုျပဳေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးထြန္းထြန္းေအး (M.I.C.T) ကိုလည္း ပိုၿပီးေလးစားမိသကဲ့သို႔ ကိုတင္ေအာင္မိုး MBC လို လူမ်ားလည္း အမ်ားႀကီး ေပၚထြန္းဖို႔ လိုပါေသးသည္ဟု စိတ္ထဲခံ စားမိပါသည္။ Goodnews for the poor ဆိုၿပီး….ခပ္တည္တည္နဲ႕ တရားေဟာ ခဲ့၊ က်မ္းစာကိုအနက္ဖြင့္ခဲ့ ၿပီးလွ်င္ ဘာကို မွ ဂ႐ုမစိုက္ မာနေထာင္ခဲ့ ေသာေန႕ ရက္ မ်ား စြာကို သတိျပဳဆင္ျခင္မိေတာ့သည္။

စိုင္းခြန္ေနာ္

Ref, Jesus has AIDS, Serving a Lord with AIDS,”Inside .out” April/May 2003, Issue 33